หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักการคลัง
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ระเบียบ  
แบบฟอร์มสำนักการคลัง  
วารสารสำนักการคลัง  
คู่มือ  
การเบิกค่าเช่าบ้าน  
ผู้ดูแลระบบ 

การเบิกค่าเช่าบ้าน

 การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีบ้านพักที่ทางราชการจัดให้หรือบ้านเช่าถูกน้ำท่วม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 การเบิกค่าเช่าบ้านกรณีมีการตัดโอนเงินเดือน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ตัวอย่างคำถาม - คำตอบ เรื่อง "ค่าเช่าบ้าน" จากการอบรบหลักสูตรพื้นฐานงานการเงิน
      การคลังรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔
 

      โดยนางนวลละออ  นิยากร  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เอกสารประกอบการขอรับค่าเช่าบ้าน
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ  6005)

  หน้าแรก

  หน้าหลัง

  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 7274