สำนักการคลัง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

หนังสือเวียน
หนังสือเวียน 2559
 1. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๙ (ป) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
 2. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๙๐ (ป) ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม
 3. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒ (ป) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ ๑๕ ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
 4. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๘๑ (ป) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งข้อมูลการโอนสินทรัพย์ระหว่างกันในระบบ GFMIS
 5. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การปฏิบัติตามแนวทางการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค
 6. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๙๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 7. ที่่ ศย ๐๑๒/ว ๕ (ป) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินฝากเงินกลางและบัญชีเงินรับฝากค่าส่งคำคู่ความ
 8. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง
 9. ที่่ ศย ๐๑๒/ว ๗ (ป) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 10. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๕ (ป) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินค่าธรรมเนียมศาล
 11. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๗ (ป) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง เปิดหน่วยเบิกจ่ายใหม่ในระบบ GFMIS
 12. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๑ (ป) ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การโอนสินทรัพย์ระหว่างกันในระบบ GFMIS
 13. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๒ (ป) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
 14. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๕ (ป) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 15. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๖ (ป) ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายงานการโอนและรับโอนครุภัณฑ์ระหว่างกัน
 16. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓๐ (ป) ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา
 17. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๐ (ป) ลว ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ผลการสอบทานตาราง Mapping และงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 18. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๙ (ป) ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบทางด้านการคลัง
 19. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓๓ (ป) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
 20. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓๔ (ป) ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานผลการนำส่งงบทดลองด้วยแบบ บช ๐๕ ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม งวดที่ ๑ - ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 21. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓๘ (ป) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
 22. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๐ (ป) ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 23. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ - วิธีปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 24. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๒ - ใบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ใบขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....
 25. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๓ - ใบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ใบขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
 26. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๔ - แบบฟอร์มหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
 27. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๕ - สรุปผลการดำเนินงาน
 28. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๑ (ป) ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง วิธีปฏิบัติการตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 29. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ - วิธีปฏิบัติการตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 30. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๒ - แบบรายงานการตรวจสอบเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 31. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงาน การรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายไม่ถูกต้อง
 32. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๒ (ป) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีโครงการส่งเสริมการดำเนินการเงินบังคับคดีผู้ประกัน
 33. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๓ (ป) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
 34. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๖ (ป) ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติการการจัดทำงบทดลองรายเดือนในระบบ GFMIS ด้วยแบบ บช ๐๕
 35. แนวปฏิบัติงานการจัดทำงบทดลองรายเดือนในระบบ GFMIS ด้วยแบบ บช ๐๕
 36. แบบฟอร์มการจัดทำงบทดลองรายเดือนด้วยแบบ บช ๐๕
 37. ตัวอย่างการวางข้อมูล
 38. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๗ (ป) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การโอนทรัพย์สินระหว่างกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 39. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๑ (ป) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งการนำส่งเงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 40. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๒ (ป) ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง เปิดหน่วยเบิกจ่ายใหม่ในระบบ GFMIS
 41. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๕ (ป) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งปิดบัญชีรับเงินตามโครงการการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

หนังสือเวียน 2560
 1. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๖ (ป) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต
 2. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๗ (ป) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ส่งแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.๐๑) ประจำปีภาษี ๒๕๖๐
 3. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๘ (ป) ลงวันที่ื ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๑๓ ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์
 4. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๓ (ป) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง วิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS
 5. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๔ (ป) ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การขยายระยะเวลาการหักเงินค่าปรับผู้ประกันไว้ใช้จ่ายเพื่อเสริมเงินงบประมาณ
 6. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเหลือจ่ายเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS เกี่ยวกับเงินบังคับคดีผู้ประกัน
 7. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๔ (ป) ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา
 8. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๖ (ป) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับเพิ่มบัญชีแยกประเภทรายได้ที่ไม่ต้องจัดสรรให้กองทุนยุติธรรม
 9. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๘๑ (ป) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มผังบัญชีในแบบฟอร์มการจัดทำงบทดลองรายเดือนในระบบ GFMIS แบบไฟล์ข้อมูล Microsoft Excel
 10. งบทดลองเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
 11. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒ (ป) ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ ๔)
 12. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗ (ป) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
 13. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๙ (ป) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ รายงานผลการนำส่งงบทดลองด้วยแบบ บช ๐๕ ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม งวดที่ ๗ - ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 14. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๘ (ป) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 15. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/๑๓ (ป) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS และตาราง Mapping GFMIS แบบไฟล์ข้อมูล Microsoft Excel
 16. (Form) mapping GFMIS บช.05
 17. ผังบัญชี GFMIS 2560
 18. เพิ่มผัง
 19. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๖ (ป) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เปิดหน่วยเบิกจ่ายใหม่ในระบบ GFMIS
 20. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๐ (ป) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการเปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
 21. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๒ (ป) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS
 22. ที่ ศย ๐๑๒/ ๒๓ (ป) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ การโอนสินทรัพย์ระหว่างกันในระบบ GFMIS
 23. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 24. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๕ (ป) ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 25. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๘ (ป) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒)

การตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS และ ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS (สำนักงานศาลยุติธรรม)
 1. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๑/๕๙
 2. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๗/๕๙
 3. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑/๖๐
 4. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒/๖๐
 5. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓-๕/๖๐
 6. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖/๖๐
 7. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗/๖๐
 8. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘/๖๐
 9. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๙/๖๐
 10. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๐/๖๐
 11. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๑/๖๐
 12. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๒/๖๐
 13. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๓/๖๐
 14. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๔ - ๑๕ / ๖๐
 15. SAP โอน ส ๑๔/๖๐
 16. SAP โอน ส ๑๕/๖๐
 17. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๖/๖๐
 18. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๗/๖๐
 19. SAP โอน ส ๑๗/๖๐
 20. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๘/๖๐
 21. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๙/๖๐
 22. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๐/๖๐
 23. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๑
 24. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๒/๖๐
 25. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๓/๖๐
 26. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๔/๖๐
 27. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๕/๖๐
 28. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๖/๖๐

โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS (หน่วยงาน)
 1. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเดชอุดม โอนครั้งที่ ๔๒๙/๕๙
 2. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดภูเขียว โอนครั้งที่ ๔๓๐/๕๙
 3. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๔๓๑/๕๙
 4. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๔๓๒/๕๙
 5. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๔๓๓/๕๙
 6. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา โอนครั้งที่ ๔๓๔/๕๙
 7. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๔๓๕/๕๙
 8. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง โอนครั้งที่ ๔๓๖/๕๙
 9. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนนทบุรี โอนครั้งที่ ๑/๖๐
 10. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดปราจีนบุรี โอนครั้งที่ ๓/๖๐
 11. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โอนครั้งที่ ๔/๖๐
 12. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โอนครั้งที่ ๕/๖๐
 13. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี โอนครั้งที่ ๖/๖๐
 14. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๗/๖๐
 15. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๗ โอนครั้งที่ ๘/๖๐
 16. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๙/๖๐
 17. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๒/๖๐
 18. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๑๐/๖๐
 19. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑ โอนครั้งที่ ๑๑/๖๐
 20. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๑๒/๖๐
 21. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๓/๖๐
 22. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงปทุมวัน โอนครั้งที่ ๑๔/๖๐
 23. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๑๕/๖๐
 24. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๑๖/๖๐
 25. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบรัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โอนครั้งที่ ๑๗/๖๐
 26. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย โอนครั้งที่ ๑๘/๖๐
 27. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๙/๖๐
 28. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลทรัยพ์สินทางปํญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โอนครั้งที่ ๒๐/๖๐
 29. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๒๑/๖๐
 30. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาธนบุรี โอนครั้งที่ ๒๒/๖๐
 31. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำรวยการประจำศาลแขวงดุสิต โอนครั้งที่ ๒๓/๖๐
 32. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๒๔/๖๐
 33. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๒๕/๖๐
 34. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMISสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ โอนครั้งที่ ๒๖/๖๐
 35. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โอนครั้งที่ ๒๗/๖๐
 36. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๒๘/๖๐
 37. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๒๙/๖๐
 38. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงสุพรรณบุรี โอนครั้งที่ ๓๐/๖๐
 39. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๓๑/๖๐
 40. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหัวหิน โอนครั้งที่ ๓๒/๖๐
 41. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ โอนครั้งที่ ๓๓/๖๐
 42. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดทองผาภูมิ โอนครั้งที่ ๓๔/๕๙
 43. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา โอนครั้งที่ ๓๕/๕๙
 44. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๓๖/๖๐
 45. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๓๗/๖๐
 46. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๒โอนครั้งที่ ๓๘/๖๐
 47. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๓๙/๖๐
 48. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ โอนครั้งที่ ๔๐/๖๐
 49. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ โอนครั้งที่ ๔๑/๖๐
 50. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๔๒/๖๐
 51. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ โอนครั้งที่ ๔๓/๖๐
 52. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๔๔/๖๐
 53. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๔๕/๖๐
 54. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดระนอง โอนครั้งที่ ๔๖/๖๐
 55. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง โอนครั้งที่ ๔๗/๖๐
 56. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ โอนครั้งที่ ๔๘/๖๐
 57. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๔๙/๖๐
 58. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงของแก่น โอนครั้งที่ ๕๐/๖๐
 59. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่ โอนครั้งที่ ๕๑/๖๐
 60. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๕๒/๖๐
 61. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา โอนครั้งที่ ๕๓/๖๐
 62. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๕๔/๖๐
 63. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ โอนครั้งที่ ๕๕/๖๐
 64. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๓ โอนครั้งที่ ๕๖/๖๐
 65. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา โอนครั้งที่ ๕๗/๖๐
 66. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๕๘/๖๐
 67. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร โอนครั้งที่ ๕๙/๖๐
 68. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงลำปาง โอนครั้งที่ ๖๐/๖๐
 69. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๖๑/๖๐
 70. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ โอนครั้งที่ ๖๒/๖๐
 71. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชลบุรี โอนครั้งที่ ๖๓/๖๐
 72. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดจันทบุรี โอนครั้งที่ ๖๔/๖๐
 73. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา โอนครั้งที่ ๖๙/๖๐
 74. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตรง โอนครั้งที่ ๖๖/๖๐
 75. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๖๗/๖๐
 76. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๖๘/๖๐
 77. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๖๙/๖๐
 78. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๙ โอนครั้งที่ ๗๐/๖๐
 79. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง โอนครั้งที่ ๗๑/๖๐
 80. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ โอนครั้งที่ ๗๒/๖๐
 81. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท โอนครั้งที่ ๗๓/๖๐
 82. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๗๔/๖๐
 83. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๗๕/๖๐
 84. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๗๖/๖๐
 85. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โอนครั้งที่ ๗๗/๖๐
 86. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ โอนครั้งที่ ๗๘/๖๐
 87. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดยะลา โอนครั้งที่ ๗๙/๖๐
 88. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา โอนครั้งที่ ๘๐/๖๐
 89. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๘๑/๖๐
 90. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ โอนครั้งที่ ๘๒/๖๐
 91. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๘๓/๖๐
 92. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ โอนครั้งที่ ๘๔/๖๐
 93. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ โอนครั้งที่ ๘๕/๖๐
 94. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี โอนครั้งที่ ๘๖/๖๐
 95. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๘๗/๖๐
 96. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๒ โอนครั้งที่ ๘๘/๖๐
 97. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๑ โอนครั้งที่ ๘๙/๖๐
 98. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๙๐/๖๐
 99. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง โอนครั้งที่ ๙๑/๖๐
 100. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๙๒/๖๐
 101. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๙๓/๖๐
 102. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๙๔/๖๐
 103. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โอนครั้งที่ ๙๕/๖๐
 104. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๙๖/๖๐
 105. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๙๗/๖๐
 106. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา โอนครั้งที่ ๙๘/๖๐
 107. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โอนครั้งที่ ๙๙/๖๐
 108. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ โอนครั้งที่ ๑๐๐/๖๐
 109. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๖ โอนครั้งที่ ๑๐๑/๖๐
 110. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๕ โอนครั้งที่ ๑๐๒/๖๐
 111. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๑๐๓/๖๐
 112. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอุทัยธานี โอนครั้งที่ ๑๐๔/๖๐
 113. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดลพบุรี โอนครั้งที่ ๑๐๕/๖๐
 114. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดแม่สะเรียง โอนครั้งที่ ๑๐๖/๖๐
 115. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงสระบุรี โอนครั้งที่ ๑๐๗/๖๐
 116. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๑๐๘/๖๐
 117. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๑๐๙/๖๐
 118. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๑๑๐/๖๐
 119. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๑๑๑/๖๐
 120. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๑๑๒/๖๐
 121. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนครั้งที่ ๑๑๓/๕๙
 122. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ โอนครั้งที่ ๑๑๔/๖๐
 123. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๑๑๕/๖๐
 124. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม โอนครั้งที่ ๑๑๖/๖๐
 125. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดลำปาง โอนครั้งที่ ๑๑๗/๖๐
 126. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๑๑๘/๖๐
 127. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๒ โอนครั้งที่ ๑๑๙/๖๐
 128. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี โอนครั้งที่ ๑๒๐/๖๐
 129. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครปฐม โอนครั้งที่ ๑๒๑/๖๐
 130. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต โอนครั้งที่ ๑๒๒/๖๐
 131. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๑๒๓/๖๐
 132. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงปทุมวัน โอนครั้งที่ ๑๒๔/๖๐
 133. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๑๒๕/๖๐
 134. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๑๒๖/๖๐
 135. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๒๗/๖๐
 136. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี โอนครั้งที่ ๑๒๘/๖๐
 137. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๑๒๙/๖๐
 138. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๑๓๐/๖๐
 139. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๓๑/๖๐
 140. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๑๓๒/๖๐
 141. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โอนครั้งที่ ๑๓๓/๖๐
 142. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๑๓๔/๖๐
 143. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๑๓๕/๖๐
 144. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๑๓๖/๖๐
 145. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โอนครั้งที่ ๑๓๗/๖๐
 146. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๑๓๘/๖๐
 147. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๑๓๙/๖๐
 148. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๑๔๐/๖๐
 149. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงธนบุรี โอนครั้งที่ ๑๔๑/๖๐
 150. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงกลาง โอนครั้งที่ ๑๔๒/๖๐
 151. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตราด โอนครั้งที่ ๑๔๓/๖๐
 152. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ โอนครั้งที่ ๑๔๔/๖๐
 153. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา โอนครั้งที่ ๑๔๕/๖๐
 154. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๑๔๖/๖๐
 155. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๓ โอนครั้งที่ ๑๔๗/๖๐
 156. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๑๔๘/๖๐
 157. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ โอนครั้งที่ ๑๔๙/๖๐
 158. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอ่างทอง โอนครั้งที่ ๑๕๐/๖๐
 159. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนาธิวาส โอนครั้งที่ ๑๕๑/๖๐
 160. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โอนครั้งที่ ๑๕๒/๖๐
 161. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๑๕๓/๖๐
 162. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๑๕๔/๖๐
 163. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๑๕๕/๖๐
 164. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๑๕๘/๖๐
 165. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง โอนครั้งที่ ๑๕๙/๖๐
 166. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดรัตนบุรี โอนครั้งที่ ๑๖๐/๖๐
 167. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๑๖๑/๖๐
 168. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ โอนครั้งที่ ๑๖๒/๖๐
 169. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๑๖๓/๖๐
 170. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ โอนครั้งที่ ๑๔๔/๖๐

ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ
 1. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
 2. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สิ้นสุด ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)
 3. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สิ้นสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
 4. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
 5. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สิ้นสุด ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)
 6. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สิ้นสุด ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
 7. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
 8. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สิ้นสุด ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐)

ที่ ศย 012/ว 48 (ป) ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบบัญชีมือ และระบบบัญชี GFMIS
สิ่งที่ส่งมาด้วย
 1. ที่ ศย 012/ว 48 (ป) ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระบบบัญชีมือ และระบบบัญชี GFMIS
 2. 1. แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระบบบัญชีมือ)
 3. ...1.1 ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (ตามงบการเงินรวมของสำนักงานศาลยุติธรรม)
 4. .........1.1.1 หน่วยงานไม่สังกัดภาค (ส่วนกลาง)
 5. .........1.1.2 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 และหน่วยงานในสังกัด
 6. .........1.1.3 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 และหน่วยงานในสังกัด
 7. .........1.1.4 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และหน่วยงานในสังกัด
 8. .........1.1.5 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 และหน่วยงานในสังกัด
 9. .........1.1.6 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 และหน่วยงานในสังกัด
 10. .........1.1.7 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6 และหน่วยงานในสังกัด
 11. .........1.1.8 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 และหน่วยงานในสังกัด
 12. .........1.1.9 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 และหน่วยงานในสังกัด
 13. .........1.1.10 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 และหน่วยงานในสังกัด
 14. .........1.1.11 ศาลแรงงานภาค
 15. ...1.2 รายการปรับปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (ตามงบการเงินรวมของสำนักงานศาลยุติธรรม)
 16. ...1.3 แบบฟอร์มรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 2 ไฟล์งาน ดังนี้
 17. .........1.3.1 ไฟล์งาน EXCEL
 18. .........1.3.2 ไฟล์งาน WORD
 19. ...1.4 แนวทางการจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 20. ...1.5 แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 21. ...1.6 ตัวอย่างการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 22. 2. แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระบบบัญชี GFMIS)
 23. ...- แบบฟอร์ม MAPPING GFMIS บช.05 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสารอื่นๆ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ