สำนักการคลัง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • **รักษากฎ กำหนดระเบียบ เฉียบงานบริการ**สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 3 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร แขวงจอมพล กรุงเทพมหานคร 10900**ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
หนังสือเวียน ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
หนังสือเวียน ๒๕๖๒
 1. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๙๔ (ป) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
 2. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
 3. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕ (ป) ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง วิธีการเบิกจ่าย หลักฐานและเอกสารการจ่ายเงินตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
หนังสือเวียน ๒๕๖๑
 1. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔ (ป) ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
 2. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕ (ป) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗ (ป) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
 4. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๙ (ป) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
 5. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๒ (ป) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 6. ที่ ศย ๐๑๒/๑๓ (ป) ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
 7. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๖ (ป) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ระเบียบกระทราวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐
 8. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๗ (ป) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
 9. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๘ (ป) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ติดตามการจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 10. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๑
 11. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๒
 12. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๓
 13. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๔
 14. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๕
 15. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๖
 16. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๗
 17. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๘
 18. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๙
 19. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ส่วนกลาง
 20. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ อาญาทุจริตภาค
 21. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ แรงงานภาค
 22. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๐ (ป) ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
 23. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๕ (ป) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
 24. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๗ (ป) ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
 25. เอกสารแนบ ว. ๑๐๘
 26. เอกสารแนบ ว.๓๖๒
 27. เอกสารแนบ ว.๔๐๕
 28. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๘ (ป) ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 29. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓๕ (ป) ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวันกับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 30. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓๗ (ป) ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
 31. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๔ (ป) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการสอบทานตาราง Mapping และงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 32. สรุปผลการสอบทานตาราง Mapping และงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 33. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๕ (ป) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
 34. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๙๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในบัญชี และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจอนุมัติรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกสิกรไทย
 35. แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจฯ
 36. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มฯ
 37. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๖ (ป) ลงวัน ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
 38. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๙ (ป) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการหรืออนุกรรมการในการประชุมด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดเสียงหรือทั้งภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง
 39. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๑ (ป) ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
 40. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๔ (ป) ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการโอน - รับโอนสินทรัพย์ระหว่างกันของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 41. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดส่งงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานในสังกัด
 42. ผลการตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกบัญชี)
 43. ผลการตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (3 บัญชี)
 44. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๗ (ป) ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการนำส่งงบทดลองด้วยแบบ บช ๐๕ ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม งวดที่ ๗ - ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 45. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๓๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
 46. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๔๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง เปิดหน่วยเบิกจ่ายใหม่ในระบบ GFMIS
 47. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่ามาลัยข้อพระกร
 48. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๓ (ป) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
 49. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๔ (ป) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
 50. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๙๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การรับชำระเงินด้วยอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ EDC QR Payment
 51. ตัวอย่างข้อมูลเครื่อง EDC ศาล
 52. ข้อมูลเครื่อง EDC ศาล
 53. ใบคำขอสมัครใช้บริการ Krungthai Corporate Online หน่วยงานศาล ๓
 54. ตัวอย่างการกรอก คำขอสมัครใช้บริการ EDC ศาล
 55. ตัวอย่างหนังสือแจ้งสมัครบริการเครื่องรูดบัตร EDC
 56. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓๐๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)
 57. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๗ (ป) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
 58. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๒ (ป) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกการนำส่งใบเสร็จชำระเงินสงเคราะห์
 59. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๐๖ ลว ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การนำเงินค่าปรับผู้ประกัน เงินค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับส่งเป็นรายได้แผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 60. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๘๔ (ป) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
 61. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๙๐ (ป) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
 62. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๔๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)
 63. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๙๖ (ป) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 64. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๙๗ (ป) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง วิธีปฏิบัติการตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 65. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๙๙ (ป) ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 66. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๐๓ (ป) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
 67. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๐๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมเงินงบประมาณ และค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมเงินงบประมาณ
 68. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๐๕ (ป) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาการหักเงินค่าธรรมเนียมศาลไว้ใช้จ่ายเพื่อเสริมเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
 69. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๐๗ (ป) ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายและหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคกับรัฐวิสาหกิจ
 70. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๐๙ (ป) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)
 71. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๑๔ (ป) ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง เปิดหน่วยเบิกจ่ายใหม่ในระบบ GFMIS
 72. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๘๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
 73. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๒๒ (ป) ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 74. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๒๙ (ป) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 75. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๓๑ (ป) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลในคดีผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
 76. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๓๓ (ป) ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 77. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๓๕ (ป) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง
 78. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๓๘ (ป) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทรางราชการ หมวดที่ ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม
 79. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๗๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอยกเลิกหนังสือที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๒๘ (ป) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินเงินสวัสดิการฯ
 80. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๓๗ (ป) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน
 81. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๔๐ (ป) ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
 82. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๔๒ (ป) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
 83. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๔๗ (ป) ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาการปิดงวดบัญชี ๑๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS
 84. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๔๘ (ป) ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ
 85. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๕๑ (ป) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งการเพิ่มชื่อบัญชีในผังบัญชีโปรแกรมบัญชีสำนักงานศาลยุติธรรม
 86. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๕๖ (ป) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
 87. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๕๕ (ป) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
 88. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๕๔ (ป) ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปิดบัญชีเงินฝากธนาคารค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมเงินงบประมาณ
 89. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๖๒ (ป) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
 90. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๗๔ (ป) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อย (ล.ย. ๐๑) ประจำปีภาษี ๒๕๖๒
 91. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๗๘ (ป) ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง วิธีการเบิกจ่าย หลักฐานและเอกสารการจ่ายเงินตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
 92. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๙๗๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ติดตามผลการให้บริการรับชำระเงินด้วยอุปกรณ์รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เดบิต และ QR Code ผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture)
 93. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๘๔ (ป) ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
 94. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๙๐ (ป) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือเวียน ๒๕๖๐
 1. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๖ (ป) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต
 2. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๗ (ป) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ส่งแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.๐๑) ประจำปีภาษี ๒๕๖๐
 3. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๘ (ป) ลงวันที่ื ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๑๓ ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์
 4. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๓ (ป) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง วิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS
 5. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๔ (ป) ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การขยายระยะเวลาการหักเงินค่าปรับผู้ประกันไว้ใช้จ่ายเพื่อเสริมเงินงบประมาณ
 6. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเหลือจ่ายเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS เกี่ยวกับเงินบังคับคดีผู้ประกัน
 7. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๔ (ป) ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา
 8. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๖ (ป) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับเพิ่มบัญชีแยกประเภทรายได้ที่ไม่ต้องจัดสรรให้กองทุนยุติธรรม
 9. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๘๑ (ป) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มผังบัญชีในแบบฟอร์มการจัดทำงบทดลองรายเดือนในระบบ GFMIS แบบไฟล์ข้อมูล Microsoft Excel
 10. งบทดลองเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
 11. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒ (ป) ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ ๔)
 12. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗ (ป) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
 13. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๙ (ป) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ รายงานผลการนำส่งงบทดลองด้วยแบบ บช ๐๕ ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม งวดที่ ๗ - ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 14. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๘ (ป) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 15. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/๑๓ (ป) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS และตาราง Mapping GFMIS แบบไฟล์ข้อมูล Microsoft Excel
 16. (Form) mapping GFMIS บช.05
 17. ผังบัญชี GFMIS 2560
 18. เพิ่มผัง
 19. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๖ (ป) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เปิดหน่วยเบิกจ่ายใหม่ในระบบ GFMIS
 20. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๐ (ป) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการเปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
 21. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๒ (ป) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS
 22. ที่ ศย ๐๑๒/ ๒๓ (ป) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ การโอนสินทรัพย์ระหว่างกันในระบบ GFMIS
 23. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 24. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๕ (ป) ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 25. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๘ (ป) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒)
 26. ที่ ศย ๐๑๒/ว. ๓๓ (ป) ลว ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกันในระบบ GFMIS
 27. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๐ (ป) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการโอน - รับโอนครุภัณฑ์ระหว่างกัน และรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS
 28. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓๗๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
 29. ที่ ศย ๐๑๒/๓๗ (ป) ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖๐ เรื่อง ติดตามการจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 30. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๕๙ ภาค ๑
 31. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๕๙ ภาค ๒
 32. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๕๙ ภาค ๓
 33. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๕๙ ภาค ๔
 34. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๕๙ ภาค ๕
 35. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๕๙ ภาค ๖
 36. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๕๙ ภาค ๗
 37. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๕๙ ภาค ๘
 38. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๕๙ ภาค ๙
 39. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๕๙ ส่วนกลาง
 40. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๕๙ แรงงานภาค
 41. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๑ (ป) ลงวันที่ ๑ สิหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
 42. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๒ (ป) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 43. ๑.วิธีปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ว ๕๒ (ป))
 44. ๒.แบบฟอร์มใบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (แบบมีหนี้)
 45. ๓.แบบฟอร์มใบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (แบบไม่มีหนี้)
 46. ๔.แบบฟอร์มหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด
 47. ๕.สรุปผลการดำเนินงานการกันเงินฯ หรือขยายเวลา ฯ ไม่ถูกต้อง
 48. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๓ (ป) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง วิธีปฏิบัติการตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 49. ๑.วิธีปฏิบัติการตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 50. ๒.แบบรายงานการตรวจสอบเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 51. ๓.สรุปผลการดำเนินงานการรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายไม่ถูกต้อง
 52. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๗ (ป) ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
 53. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๘ (ป) ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายงานผลการนำส่งงบทดลองด้วยแบบ บช ๐๕ ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม งวดที่ ๑ - ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 54. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๙ (ป) ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ การโอนทรัพย์สินระหว่างกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 55. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๒ (ป) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 56. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๗๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ซักซ้อมการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมเงินงบประมาณ และค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมเงินงบประมาณ
 57. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๕ (ป) ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การตรวสอบรายการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินเส่งคลังในระบบ GFMIS
 58. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค ๐๔๑๐.๔/ว ๒๘๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
 59. แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
 60. ขั้นตอนการตรวจสอบการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 61. รายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ของเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
 62. รายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 63. รายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ของเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
 64. รายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ของเดือนมกราคม ๒๕๖๐
 65. รายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 66. รายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
 67. รายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ของเดือนเมษายน ๒๕๖๐
 68. รายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
 69. รายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
 70. รายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
 71. รายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
 72. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/๖๙ (ป) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 73. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๐ (ป) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
 74. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๑ (ป) ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง เปิดหน่วยเบิกจ่ายใหม่ในระบบ GFMIS
 75. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในบัญชี และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจอนุมัติรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกสิกรไทย
 76. แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจฯ
 77. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มฯ
 78. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๗ (ป) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
 79. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๘ (ป) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
 80. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๙ (ป) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการพิมพ์คำพิพากษาระหว่างศาล
 81. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๘๐ (ป) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ การตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าบริการสาธารณูปโภคกับรัฐวิสาหกิจ
 82. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค
 83. ข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 84. ข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
 85. ข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 86. ข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปาของการประปานครหลวง
 87. ข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
 88. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๕ (ป) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 89. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๖ (ป) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
 90. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๘๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 91. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๙๒ (ป) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ส่งแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.๐๑) ประจำปีภาษี ๒๕๖๑
 92. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๙๕ (ป) ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
 93. ที่่ ศย ๐๑๒/ว ๙๗ (ป) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ การรายงานเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
 94. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๑๓ (ป) ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
 95. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๑๙ (ป) ลว ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเวียน ๒๕๕๙
 1. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๙ (ป) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
 2. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๙๐ (ป) ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม
 3. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒ (ป) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ ๑๕ ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
 4. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๘๑ (ป) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งข้อมูลการโอนสินทรัพย์ระหว่างกันในระบบ GFMIS
 5. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การปฏิบัติตามแนวทางการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค
 6. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๙๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 7. ที่่ ศย ๐๑๒/ว ๕ (ป) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินฝากเงินกลางและบัญชีเงินรับฝากค่าส่งคำคู่ความ
 8. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง
 9. ที่่ ศย ๐๑๒/ว ๗ (ป) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 10. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๕ (ป) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินค่าธรรมเนียมศาล
 11. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๗ (ป) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง เปิดหน่วยเบิกจ่ายใหม่ในระบบ GFMIS
 12. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๑ (ป) ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การโอนสินทรัพย์ระหว่างกันในระบบ GFMIS
 13. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๒ (ป) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
 14. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๕ (ป) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 15. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๖ (ป) ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายงานการโอนและรับโอนครุภัณฑ์ระหว่างกัน
 16. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓๐ (ป) ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา
 17. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๐ (ป) ลว ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ผลการสอบทานตาราง Mapping และงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 18. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๙ (ป) ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบทางด้านการคลัง
 19. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓๓ (ป) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
 20. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓๔ (ป) ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานผลการนำส่งงบทดลองด้วยแบบ บช ๐๕ ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม งวดที่ ๑ - ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 21. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๓๘ (ป) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
 22. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๐ (ป) ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 23. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ - วิธีปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 24. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๒ - ใบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ใบขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....
 25. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๓ - ใบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ใบขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
 26. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๔ - แบบฟอร์มหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
 27. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๕ - สรุปผลการดำเนินงาน
 28. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๑ (ป) ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง วิธีปฏิบัติการตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 29. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ - วิธีปฏิบัติการตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 30. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๒ - แบบรายงานการตรวจสอบเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 31. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงาน การรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายไม่ถูกต้อง
 32. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๒ (ป) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีโครงการส่งเสริมการดำเนินการเงินบังคับคดีผู้ประกัน
 33. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๓ (ป) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
 34. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๖ (ป) ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติการการจัดทำงบทดลองรายเดือนในระบบ GFMIS ด้วยแบบ บช ๐๕
 35. แนวปฏิบัติงานการจัดทำงบทดลองรายเดือนในระบบ GFMIS ด้วยแบบ บช ๐๕
 36. แบบฟอร์มการจัดทำงบทดลองรายเดือนด้วยแบบ บช ๐๕
 37. ตัวอย่างการวางข้อมูล
 38. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๗ (ป) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การโอนทรัพย์สินระหว่างกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 39. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๑ (ป) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งการนำส่งเงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 40. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๒ (ป) ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง เปิดหน่วยเบิกจ่ายใหม่ในระบบ GFMIS
 41. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๕ (ป) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งปิดบัญชีรับเงินตามโครงการการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS และ ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS 2562 (หน่วยงาน)
 1. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๑/๖๒ ลว ๑๑/๑๐/๖๑
 2. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๒/๖๒ ลว ๑๑/๑๐/๖๒
 3. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดสว่างแดนดิน โอนครั้งที่ ๓/๖๑ ลว ๑๗/๑๐/๖๑
 4. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๔/๖๑ ลว ๑๗/๑๐/๖๑
 5. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๕/๖๑ ลว ๑๗/๑๐/๖๑
 6. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โอนครั้งที่ ๖/๖๒ ลว ๑๙/๑๐/๖๑
 7. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนครั้งที่ ๗/๖๒ ลว ๑๙/๑๐/๖๑
 8. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ โอนครั้งที่ ๘/๖๒ ลว ๒๖/๑๐/๖๑
 9. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอุทัยธานี โอนครั้งที่ ๙/๖๒ ลว ๒๖/๑๐/๖๑
 10. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๑๐/๖๒ ลว ๒๙/๑๐/๖๑
 11. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๒ โอนครั้งที่ ๑๑/๖๒ ลว ๒๙/๑๐/๖๑
 12. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑ โอนครั้งที่ ๑๒/๖๒ ลว ๕/๑๑/๖๑
 13. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๑๓/๖๒ ลว ๕/๑๑/๖๑
 14. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนางรอง โอนครั้งที่ ๑๔/๖๒ ลว ๗/๑๑/๖๑
 15. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๒ โอนครั้งที่ ๑๕/๖๒ ลว ๗/๑๑/๖๑
 16. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง โอนครั้งที่ ๑๖/๖๒ ลว ๗/๑๑/๖๑
 17. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โอนครั้งที่ ๑๗/๖๒ ลว ๗/๑๑/๖๑
 18. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดทุ่งสง โอนครั้งที่ ๑๘/๖๒ ลว ๗/๑๑/๖๑
 19. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดราชบุรี โอนครั้งที่ ๑๙/๖๒ ลว ๗/๑๒/๖๑
 20. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๒๐/๖๒ ลว ๘/๑๑/๖๑
 21. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๒๑/๖๒ ลว ๑๒/๑๑/๖๑
 22. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โอนครั้งที่ ๒๒/๖๒ ลว ๑๒/๑๑/๖๑
 23. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๒๓/๖๒ ลว ๑๒/๑๑/๖๑
 24. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ โอนครั้งที่ ๒๔/๖๒ ลว ๑๒/๑๑/๖๑
 25. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๒๕/๖๒ ลว ๑๖/๑๑/๖๑
 26. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงปทุมวัน โอนครั้งที่ ๒๖/๖๒ ลว ๑๖/๑๑/๖๑
 27. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ โอนครั้งที่ ๒๗/๖๒ ลว ๑๖/๑๑/๖๑
 28. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๙ โอนครั้งที่ ๒๘/๖๒ ลว ๑๖/๑๑/๖๑
 29. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ โอนครั้งที่ ๒๙/๖๑ ลว ๑๖/๑๑/๖๑
 30. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๑ โอนครั้งที่ ๓๐/๖๒ ลว ๑๖/๑๑/๖๑
 31. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ โอนครั้งที่ ๓๑/๖๒ ลว ๑๖/๑๑/๖๑
 32. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โอนครั้งที่ ๓๒/๖๒ ลว ๑๖/๑๑/๖๑
 33. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๓๓/๖๒ ลว ๑๖/๑๑/๖๑
 34. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดธัญบุรี โอนครั้งที่ ๓๔/๖๒ ลว ๒๐/๑๑/๖๑
 35. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ โอนครั้งที่ ๓๕/๖๒ ลว ๒๐/๑๑/๖๑
 36. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาธนบุรี โอนครั้งที่ ๓๖/๖๒ ลว ๒๐/๑๑/๖๑
 37. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ โอนครั้งที่ ๓๗/๖๒ ลว ๑๒/๑๑/๖๑
 38. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๓๘/๖๒ ลว ๒๐/๑๑/๖๑
 39. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ โอนครั้งที่ ๓๙/๖๒ ลว ๒๐/๑๑/๖๑
 40. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๔๐/๖๒ ลว ๒๒/๑๑/๖๑
 41. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๓ โอนครั้งที่ ๔๑/๖๒ ลว ๒๒/๑๑/๖๑
 42. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๔๒/๖๒ ลว ๒๒/๑๑/๖๑
 43. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ โอนครั้งที่ ๔๓/๖๒ ลว ๒๒/๑๑/๖๑
 44. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๙ โอนครั้งที่ ๔๔/๖๒ ลว ๒๒/๑๑/๖๑
 45. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ โอนครั้งที่ ๔๕/๖๒ ลว ๒๖/๑๑/๖๑
 46. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลภาษีอากรกลาง โอนครั้งที่ ๔๖/๖๑ ลว ๒๖/๑๑/๖๑
 47. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๙ โอนครั้งที่ ๔๗/๖๒ ลว ๒๖/๑๑/๖๑
 48. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๔๘/๖๒ ลว ๗/๑๒/๖๑
 49. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๔๙/๖๒ ลว ๗/๑๒/๖๑
 50. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๔ โอนครั้งที่ ๕๐/๖๑ ลว ๗/๑๒/๖๑
 51. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร โอนครั้งที่ ๕๑/๖๒ ลว ๗/๑๒/๖๑
 52. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๕๒/๖๒ ลว ๗/๑๒/๖๑
 53. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๕๓/๖๒ ลว ๗/๑๒/๖๑
 54. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๓ โอนครั้งที่ ๕๔/๖๒ ลว ๗/๑๒/๖๑
 55. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอนครั้งที่ ๕๕/๖๒ ลว ๗/๑๒/๖๑
 56. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ โอนครั้งที่ ๕๖/๖๒ ลว ๗/๑๒/๖๑
 57. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ โอนครั้งที่ ๕๗/๖๒ ลว ๗/๑๒/๖๑
 58. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง โอนครั้งที่ ๕๘/๖๒ ลว ๗/๑๒/๖๑
 59. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหนองคาย โอนครั้งที่ ๕๙/๖๒ ลว ๗/๑๒/๖๑
 60. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โอนครั้งที่ ๖๐/๖๒ ลว ๑๘/๑๒/๖๑
 61. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ โอนครั้งที่ ๖๑/๖๒ ลว ๑๘/๑๒/๖๑
 62. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ โอนครั้งที่ ๖๒/๖๒ ลว ๑๘/๑๒/๖๑
 63. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพิจิตร โอนครั้งที่ ๖๓/๖๒ ลว ๑๘/๑๒/๖๑
 64. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๖๔/๖๒ ลว ๑๘/๑๒/๖๑
 65. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ โอนครั้งที่ ๖๕/๖๒ ลว ๑๘/๑๒/๖๑
 66. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญา โอนครั้งที่ ๖๖/๖๒ ลว ๑๘/๑๒/๖๑
 67. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ โอนครั้งที่ ๖๗/๖๒ ลว ๑๘/๑๒/๖๑
 68. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๖๘/๖๒ ลว ๑๘/๑๒/๖๑
 69. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๖๙/๖๒ ลว ๑๙/๑๒/๖๑
 70. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ โอนครั้งที่ ๗๐/๖๒ ลว ๒๖/๑๒/๖๑
 71. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โอนครั้งที่ ๗๑/๖๒ ลว ๒๖/๑๒/๖๑
 72. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ โอนครั้งที่ ๗๒/๖๒ ลว ๒๖/๑๒/๖๑
 73. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โอนครั้งที่ ๗๓/๖๒ ลว ๒๖/๑๒/๖๑
 74. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนนทบุรี โอนครั้งที่ ๗๔/๖๒ ลว ๒๖/๑๒/๖๑
 75. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๗๕/๖๒ ลว ๒๖/๑๒/๖๑
 76. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพังงา โอนครั้งที่ ๗๖/๖๒ ลว ๒๖/๑๒/๖๑
 77. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โอนครั้งที่ ๗๗/๖๒ ลว ๗/๒/๖๒
 78. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดสว่างแดนดิน โอนครั้งที่ ๗๘/๖๒ ลว ๗/๑/๖๒
 79. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๗๙/๖๒ ลว ๗/๑/๖๒
 80. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด โอนครั้งที่ ๘๐/๖๒ ลว ๙/๑/๖๒
โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS 2562 (สำนักงานศาลยุติธรรม)
 1. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑/๖๒ ลว ๑๙/๑๐/๖๑
 2. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒/๖๒ ลว ๕/๑๑/๖๑
 3. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓/๖๒ ลว ๒๖/๑๑/๖๑
 4. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔/๖๒ ลว ๒๖/๑๑/๖๑
 5. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕/๖๒ ลว ๗/๑๒/๖๑
 6. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖/๖๒ ลว ๗/๑๒/๖๑
 7. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗/๖๒ ลว ๑๒/๑๒/๖๑
 8. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘/๖๒ ลว ๑๒/๑๒/๖๑
 9. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๙/๖๒ ลว ๑๒/๑๒/๖๑
 10. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๐/๖๒ ลว ๑๘/๑๒/๖๑
 11. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๑/๖๒ ลว ๑๘/๑๒/๖๑
 12. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๒/๖๒ ลว ๑๘/๑๒/๖๑
 13. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๓/๖๒ ลว ๑๘/๑๒/๖๑
 14. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๔/๖๒ ลว ๒๖/๑๒/๖๑
 15. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๕/๖๒ ลว ๒๖/๑๒/๖๑
 16. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๖/๖๒ ลว ๒๖/๑๒/๖๑
 17. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๗/๖๒ ลว ๒๖/๑๒/๖๑
 18. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๘/๖๒ ลว ๒๖/๑๒/๖๑
 19. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๙/๖๒ ลว ๗/๒/๖๒
 20. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๐/๖๒ ลว ๙/๑/๖๒
โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS 2561 (หน่วยงาน)
 1. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๒ โอนครั้งที่ ๑/๖๑ ลว ๘/๑๑/๖๐
 2. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๒/๖๐ ลว ๘/๑๑/๖๐
 3. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน โอนครั้งที่ ๓/๖๑ ลว ๘/๑๑/๖๐
 4. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๔/๖๑ ลว ๘/๑๑/๖๐
 5. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ โอนครั้งที่ ๕/๖๑ ลว ๘/๑๑/๖๐
 6. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๖/๖๑ ลว ๘/๑๑/๖๐
 7. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ โอนครั้งที่ ๘/๖๐ ลว ๒๓/๑๑/๖๐
 8. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ โอนครั้งที่ ๙/๖๐ ลว ๒๓/๑๑/๖๐
 9. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดบัวใหญ่ โอนครั้งที่ ๑๐/๖๐ ลว ๒๓/๑๑/๖๐
 10. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๑/๖๐ ลว ๒๓/๑๑/๖๐
 11. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๓ โอนครั้งที่ ๑๒/๖๐ ลว ๒๓/๑๑๖๐
 12. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๓/๖๐ ลว ๒๓/๑๑/๖๐
 13. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๒ โอนครั้งที่ ๗/๖๑ ลว ๒๓/๑๑/๖๐
 14. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑ โอนครั้งที่ ๑๔/๖๐ ลว ๒๓/๑๑/๖๐
 15. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ โอนครั้งที่ ๑๕/๖๐
 16. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โอนครั้งที่ ๑๖/๖๐ ลว ๒๓/๑๑/๖๐
 17. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาธนบุรี โอนครั้งที่ ๑๗/๖๐ ลว ๒๓/๑๑/๖๐
 18. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๑๘/๖๐
 19. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ โอนครั้งที่ ๑๙/๖๐ ลว ๒๓/๑๑/๖๐
 20. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจิตรและประพฤติมิชอบภาค ๑ โอนครั้งที่ ๒๐/๖๐ ลว ๒๓/๑๑/๖๐
 21. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๒๑/๖๐ ลว ๒๓/๑๑/๖๐
 22. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๕ โอนครั้งที่ ๒๒/๖๐ ลว ๒๓/๑๑/๖๐
 23. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี โอนครั้งที่ ๒๓/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 24. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดวตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๒๔/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 25. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๒๕/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 26. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดราชบุรี โอนครั้งที่ ๒๖/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 27. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๒๗/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 28. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา โอนครั้งที่ ๒๘/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 29. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ โอนครั้งที่ ๒๙/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 30. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดทุ่งสง โอนครั้งที่ ๓๐/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 31. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหล่มสัก โอนครั้งที่ ๓๑/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 32. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๓๒/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 33. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๓๓/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 34. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๓๔/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 35. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ โอนครั้งที่ ๓๕/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 36. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ โอนครั้งที่ ๓๖/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 37. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๓๗/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 38. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ โอนครั้งที่ ๓๘/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 39. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๓๙/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๑
 40. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ โอนครั้งที่ ๔๐/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 41. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑ โอนครั้งที่ ๔๑/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 42. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต โอนครั้งที่ ๔๒/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 43. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๔๓/๕๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๑
 44. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โอนครั้งที่ ๔๔/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 45. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑ โอนครั้งที่ ๔๕/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 46. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๔๖/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 47. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนนทบุรี โอนครั้งที่ ๔๗/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 48. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โอนครั้งที่ ๔๘/๖๐ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 49. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๔๙/๖๑ ลว ๒๗/๑๒/๖๐
 50. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ โอนครั้งที่ ๕๐/๖๑ ลว ๒๗/๑๒/๖๐
 51. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๕๑/๖๐ ลว ๒๗/๑๒/๖๐
 52. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดลำปาง โอนครั้งที่ ๕๒/๖๑ ลว ๔/๑/๖๑
 53. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๕๓/๖๑ ลว ๔/๑/๖๑
 54. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ โอนครั้งที่ ๕๔/๖๑ ลว ๔/๑/๖๑
 55. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๙ โอนครั้งที่ ๕๕/๖๑
 56. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๗ โอนครั้งที่ ๕๖/๖๑ ลว ๑๐/๑/๖๑
 57. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๕ โอนครั้งที่ ๕๗/๖๑ ลว ๑๐/๑/๖๑
 58. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยโสธร โอนครั้งที่ ๕๘/๑/๖๑
 59. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดบึงกาฬ โอนครั้งที่ ๕๙/๖๑ ลว ๑๐/๑/๖๑
 60. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ โอนครั้งที่ ๖๐/๖๑ ลว ๑๐/๑/๖๑
 61. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ โอนครั้งที่ ๖๑ ลว ๑๑/๑/๖๑
 62. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๗โอนครั้งที่ ๖๒/๖๑
 63. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๗ โอนครั้งที่ ๖๓/๖๑
 64. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๗ โอนครั้งที่ ๖๔/๖๑
 65. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โอนครั้งที่ ๖๕/๖๑
 66. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ โอนครั้งที่ ๖๖/๖๑ ลว ๑๑/๑/๖๑
 67. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๖๗/๕๙
 68. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ โอนครั้งที่ ๖๘/๖๑ ลว ๒๒/๑/๖๑
 69. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๒ โอนครั้งที่ ๖๙/๖๑ ลว ๒๒/๑/๖๑
 70. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๗๐/๖๑ ลว ๒๒/๑/๖๑
 71. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๗๑/๖๑ ลว ๒๒/๑/๖๑
 72. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงธนบุรี โอนครั้งที่ ๗๒/๖๑ ลว ๒๕/๑/๖๑
 73. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๗๔/๖๑ ลว ๑/๒/๖๑
 74. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตราด โอนครั้งที่ ๗๕/๖๑ ลว ๑/๒/๖๑
 75. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๔ โอนครั้งที่ ๗๖/๖๑ ลว ๑/๒/๖๑
 76. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชลบุรี โอนครั้งที่ ๗๗/๖๑ ลว ๑/๒/๖๑
 77. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชลบุรี โอนครั้งที่ ๗๘/๖๑ ลว ๑/๒/๖๑
 78. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงธนบุรี โอนครั้งที่ ๗๙/๖๑ ลว ๑/๒/๖๑
 79. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ โอนครั้งที่ ๘๐/๖๑ ลว ๑/๒/๖๑
 80. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหนองคาย โอนครั้งที่ ๗๓/๖๑ ลว ๑/๒/๖๑
 81. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๘๑/๖๑ ลว ๖/๒/๖๑
 82. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๘๒/๖๑ ลว ๖/๒/๖๑
 83. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๘๓/๖๑ ลว ๖/๒/๖๑
 84. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงคำ โอนครั้งที่ ๘๔/๖๑ ลว ๖/๒/๖๑
 85. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โอนครั้งที่ ๘๕/๖๑ ลว ๑๓/๒/๖๑
 86. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี โอนครั้งที่ ๘๖/๖๑ ลว ๑๓/๒/๖๑
 87. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดไชยา โอนครั้งที่ ๘๗/๖๑
 88. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ โอนครั้งที่ ๘๘/๖๑ ลว ๑๓/๒/๖๑
 89. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหนองคาย โอนครั้งที่ ๘๙/๖๑ ลว ๑๓/๒/๖๑
 90. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๘ โอนครั้งที่ ๙๐/๖๑ ลว ๑๓/๒/๖๑
 91. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โอนครั้งที่ ๙๑/๖๑ ลว ๑๓/๒/๖๑
 92. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลภาษีอากรกลาง โอนครั้งที่ ๙๒/๖๑ ลว ๑๓/๒/๖๑
 93. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๙๓/๖๑ ลว ๑๓/๒/๖๑
 94. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๙๔/๖๑ ลว ๑๓/๒/๖๑
 95. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๙๕/๖๑ ลว ๑๓/๒/๖๑
 96. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต โอนครั้งที่ ๙๖/๖๑ ลว ๑๙/๒/๖๑
 97. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๙๗/๖๑ ลว ๒๑/๒/๖๑
 98. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง โอนครั้งที่ ๙๘/๖๑ ลว ๒๑/๒/๖๑
 99. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๙๙ ลว ๒๓/๒/๖๑
 100. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๑๐๐ ลว ๒๓/๒/๖๑
 101. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพังงา โอนครั้งที่ ๑๐๑ ลว ๒๓/๒/๖๑
 102. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพังงา โอนครั้งที่ ๑๐๒ ลว ๒๓/๒/๖๑
 103. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๑๐๓/๖๑ ลว ๗/๓/๖๑
 104. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครปฐม โอนครั้งที่ ๑๐๔/๖๑ ลว ๗/๓/๖๑
 105. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๑๐๕/๖๑ ลว ๗/๓/๖๑
 106. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๑๐๖/๖๑ ลว ๗/๓/๖๑
 107. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๑๐๗/๖๑ ลว ๗/๓/๖๑
 108. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๙ โอนครั้งที่ ๑๐๘/๖๑ ลว ๗/๓/๖๑
 109. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๑๐๙/๖๑ ลว ๗/๓/๖๑
 110. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพัทยา โอนครั้งที่ ๑๑๐ ลว ๗/๓/๔๑
 111. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๑๑๑/๖๑ ลว ๗/๓/๖๑
 112. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๑๑๒/๖๑ ลว ๑๓/๓/๖๑
 113. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๑๑๓/๖๑ ลว ๑๔/๓/๖๑
 114. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๑๑๔/๖๑ ลว ๑๖/๓/๖๑
 115. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๑๑๕/๖๑ ลว ๑๖/๓/๖๑
 116. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาธนบุรี โอนครั้งที่ ๑๑๖/๖๑ ลว ๑๖/๓/๖๑
 117. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญา โอนครั้งที่ ๑๑๗/๖๑ ลว ๒๐/๓/๖๑
 118. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ โอนครั้งที่ ๑๑๘/๖๑ ลว ๒๐/๓/๖๑
 119. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๕ โอนครั้งที่ ๑๑๙/๖๑ ลว ๒๓/๓/๖๑
 120. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๓ โอนครั้งที่ ๑๒๐ ลว ๒๓/๓/๖๑
 121. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๑๒๑/๖๑ ลว ๒๓/๓/๖๑
 122. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๑๒๒/๖๑ ลว ๒๓/๓/๖๑
 123. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเพชรบุรี โอนครั้งที่ ๑๒๓/๖๑ ลว ๒๓/๓/๖๑
 124. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๑๒๔/๖๑ ลว๒๓/๓/๖๑
 125. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โอนครั้งที่ ๑๒๕/๖๑ ลว ๒๓/๓/๖๑
 126. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ โอนครั้งที่ ๑๒๖/๖๑ ลว ๒๘/๓/๖๑
 127. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ โอนครั้งที่ ๑๒๗/๖๑ ลว ๒๘/๓/๖๑
 128. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๖ โอนครั้งที่ ๑๒๘/๓/๖๑ ลว ๒๘/๓/๖๑
 129. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักสาลยุติธรรมประจำภาค ๖ โอนครั้งที่ ๑๒๙/๖๑ ลว ๒๘/๓/๖๑
 130. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงทุ่งสง โอนครั้งที่ ๑๓๐/๖๑ ลว ๒๘/๓/๖๑
 131. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๑๓๑/๖๑ ลว ๒๘/๓/๖๑
 132. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่าน โอนครั้งที่ ๑๓๒/๖๑ ลว ๒๘/๓/๖๑
 133. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ โอนครั้งที่ ๑๓๓/๖๑ ลว ๒๘/๓/๖๑
 134. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอนครั้งที่ ๑๓๔/๖๑ ลว ๒๘/๓/๖๑
 135. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพังงา โอนครั้งที่ ๒๓๕/๖๑ ลว ๒๘/๓/๖๑
 136. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โอนครั้งที่ ๑๓๖/๖/ ลว ๕/๔/๖๑
 137. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โอนครั้งที่ ๑๓๗/๖๑ ลว ๕/๔/๖๑
 138. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ โอนครั้งที่ ๒๓๘/๖/ ลว ๕/๔/๖๑
 139. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอ่างทอง โอนครั้งที่ ๑๓๙/๖๑ ลว ๕/๔/๖๑
 140. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๓ โอนครั้งที่ ๑๔๐/๖๑ ลว ๕/๔/๖๑
 141. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง โอนครั้งที่ ๑๔๑/๖๑ ลว ๕/๔/๖๑
 142. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๑ โอนครั้งที่ ๑๔๒/๖๑ ลว ๑๗/๔/๖๑
 143. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMISศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๑๔๓/๖๑ ลว ๑๗/๔/๖๑
 144. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โอนครั้งที่ ๑๔๔/๖๑ ลว ๑๗/๔/๖๑
 145. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงธนบุรี โอนครั้งที่ ๑๔๕/๖๑ ลว ๑๗/๔/๖๑
 146. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ โอนครั้งที่ ๑๔๖/๖๐ ลว ๒๐/๔/๖๑
 147. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสวรรคโลก โอนครั้งที่ ๑๔๗/๖๐ ลว ๒๐/๔/๖๑
 148. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๑๔๘/๖๑ ลว ๒๐/๔/๖๑
 149. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๑๔๙/๖๑ ลว ๒๐/๔/๖๑
 150. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๑๕๐/๖๑ ลว ๒๐/๔/๖๑
 151. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โอนครั้งที่ ๑๕๑/๖๑ ลว ๒๐/๔/๖๑
 152. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน โอนครั้งที่ ๑๕๒/๖๑ ลว ๒๐/๔/๖๑
 153. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง โอนครั้งที่ ๑๕๓/๖๑ ลว ๒๐/๔/๖๑
 154. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ โอนครั้งที่ ๑๕๔/๖๑ ลว ๒๐/๔/๖๑
 155. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี โอนครั้งที่ ๑๕๕/๖๑ ลว ๒๐/๔/๖๑
 156. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๕๖/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 157. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดแพร่ โอนครั้งที่ ๑๕๗/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 158. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลภาษีอากรกลาง โอนครั้งที่ ๑๕๘/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 159. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๑๕๙/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 160. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๘ โอนครั้งที่ ๑๖๐/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 161. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก โอนครั้งที่ ๑๖๑/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 162. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย โอนครั้งที่ ๑๖๒/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 163. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดไชยา โอนครั้งที่ ๑๖๓/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 164. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี โอนครั้งที่ ๑๖๔/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 165. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตาก โอนครั้งที่ ๑๖๕/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 166. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๑๖๖/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 167. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพังงา โอนครั้งที่ ๑๖๗/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 168. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๑๖๘/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 169. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑ โอนครั้งที่ ๑๘๐/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 170. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหล่มสัก โอนครั้งที่ ๑๘๑/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 171. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โอนครั้งที่ ๑๘๒/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 172. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงลำปาง โอนครั้งที่ ๑๘๓/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 173. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๑๖๙/๖๑
 174. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๑๗๐/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 175. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ โอนครั้งที่ ๑๗๑/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 176. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๑๗๒/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 177. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพิมาย โอนครั้งที่ ๑๗๓/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 178. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี โอนครั้งที่ ๑๗๔/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 179. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสตูล โอนครั้งที่ ๑๗๕/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 180. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๑๗๖/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 181. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดลพบุรี โอนครั้งที่ ๑๗๗/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 182. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร โอนครั้งที่ ๑๗๘/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 183. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โอนครั้งที่ ๑๗๙/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 184. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๑๘๔/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 185. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โอนครั้งที่ ๑๘๕/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 186. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดลำปาง โอนครั้งที่ ๑๘๖/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 187. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๑๘๗/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 188. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด โอนครั้งที่ ๑๘๘/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 189. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี โอนครั้งที่ ๑๘๙/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 190. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โอนครั้งที่ ๑๙๐/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 191. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร โอนครั้งที่ ๑๙๑/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 192. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๑๙๒/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 193. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหลังสวน โอนครั้งที่ ๑๙๓/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 194. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงลพบุรี โอนครั้งที่ ๑๙๔/๖๑ ลว ๒จ/๔/๖๑
 195. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ โอนครั้งที่ ๑๙๕/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 196. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๑๙๖/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 197. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ โอนครั้งที่ ๑๙๗/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 198. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเทิง โอนครั้งที่ ๑๙๘/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 199. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ โอนครั้งที่ ๑๙๙/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 200. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย โอนครั้งที่ ๒๐๐/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 201. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหนองคาย โอนครั้งที่ ๒๐๑/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 202. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอุทัยธานี โอนครั้งที่ ๒๐๒/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 203. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๕ โอนครั้งที่ ๑๒๐๓/๖๑ ลว ๒๗/๔/๖๑
 204. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โอนครั้งที่ ๒๐๔/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 205. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร โอนครั้งที่ ๒๐๕/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 206. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเบตง โอนครั้งที่ ๒๐๖/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 207. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหัวหิน โอนครั้งที่ ๒๐๗/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 208. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตะกั่วป่า โอนครั้งที่ ๒๐๘/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 209. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ โอนครั้งที่ ๒๐๙/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 210. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ โอนครั้งที่ ๒๑๐/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 211. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ โอนครั้งที่ ๒๑๑/๖/ ลว ๔/๕/๖๑
 212. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ โอนครั้งที่ ๒๑๒/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 213. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๒๑๓/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 214. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดฝาง โอนครั้งที่ ๒๑๔/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 215. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดระนอง โอนครั้งที่ ๒๑๕/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 216. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี โอนครั้งที่ ๒๑๖/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 217. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส โอนครั้งที่ ๒๑๗/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 218. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๒๑๘/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 219. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา โอนครั้งที่ ๒๑๙/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 220. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๒๒๐/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 221. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม โอนครั้งที่ ๒๒๑/๖๑ ลว ๔/๕/๖๑
 222. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๒๒๒/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 223. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๒๒๓/๖๑ ลว ๗/๕/๖๑
 224. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเวียงสระ โอนครั้งที่ ๒๒๔/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 225. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๒๒๕/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 226. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี โอนครั้งที่ ๒๒๖/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 227. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๒๒๗/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 228. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดรัตนบุรี โอนครั้งที่ ๒๒๘/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 229. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๒๒๙/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 230. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงสุพรรณบุรี โอนครั้งที่ ๒๓๐/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 231. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงปทุมวัน โอนครั้งที่ ๒๓๑/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 232. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย โอนครั้งที่ ๒๓๒/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 233. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครไทย โอนครั้งที่ ๒๓๓/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 234. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต โอนครั้งที่ ๒๓๔/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 235. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต โอนครั้งที่ ๒๓๕/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 236. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี โอนครั้งที่ ๒๓๖/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 237. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา โอนครั้งที่ ๒๓๗/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 238. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา โอนครั้งที่ ๒๓๘/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 239. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดทุ่งสง โอนครั้งที่ ๒๓๙/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 240. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ โอนครั้งที่ ๒๔๐/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 241. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ โอนครั้งที่ ๒๔๑/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 242. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๒ โอนครั้งที่ ๒๔๒/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 243. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ โอนครั้งที่ ๒๔๓/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 244. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดสว่างแดนดิน โอนครั้งที่ ๒๔๔/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 245. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ โอนครั้งที่ ๒๔๕/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 246. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสกลนคร โอนครั้งที่ ๒๔๖/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 247. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา โอนครั้งที่ ๒๔๗/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 248. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โอนครั้งที่ ๒๔๘/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 249. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ โอนครั้งที่ ๒๔๙/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 250. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ โอนครั้งที่ ๒๕๐/๖๑ ลว ๙/๕/๖๑
 251. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร โอนครั้งที่ ๒๕๑/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 252. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ โอนครั้งที่ ๒๕๒/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 253. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๒๕๓/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 254. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอนครั้งที่ ๒๕๔/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 255. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดราชบุรี โอนครั้งที่ ๒๕๕/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 256. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย โอนครั้งที่ ๒๕๖/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 257. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๒๕๗/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 258. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครนายก โอนครั้งที่ ๒๕๘/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 259. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ โอนครั้งที่ ๒๕๙/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 260. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดธัญบุรี โอนครั้งที่ ๒๖๐/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 261. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาธนบุรี โอนครั้งที่ ๒๖๑/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 262. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเกาะสมุย โอนครั้งที่ ๒๖๒/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 263. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่าน โอนครั้งที่ ๒๖๓/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 264. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี โอนครั้งที่ ๒๖๔/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 265. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๒๖๕/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 266. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๒๖๖/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 267. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา โอนครั้งที่ ๒๖๗/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 268. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพะเยา โอนครั้งที่ ๒๖๘/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 269. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๒๖๙/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 270. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๒๗๐/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 271. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี โอนครั้งที่ ๒๗๑/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 272. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ โอนครั้งที่ ๒๗๒/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 273. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๒๗๓/๖๑ ลว ๑๐/๕/๖๑
 274. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๒๗๔/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 275. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โอนครั้งที่ ๒๗๕/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 276. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชุมแพ โอนครั้งที่ ๒๗๖/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 277. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โอนครั้งที่ ๒๗๗/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 278. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี โอนครั้งที่ ๒๗๘/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 279. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดแม่สะเรียง โอนครั้งที่ ๒๗๙/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 280. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๕ โอนครั้งที่ ๒๘๐/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 281. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงสระบุรี โอนครั้งที่ ๒๘๑/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 282. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๒๘๒/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 283. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพัทลุง โอนครั้งที่ ๒๘๓/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 284. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุดรธานี โอนครั้งที่ ๒๘๔/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 285. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี โอนครั้งที่ ๒๘๕/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 286. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดปากพนัง โอนครั้งที่ ๒๘๖/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 287. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๒๘๗/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 288. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดภูเขียว โอนครั้งที่ ๒๘๘/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 289. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครปฐม โอนครั้งที่๒๘๙/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 290. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง โอนครั้งที่ ๒๙๐/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 291. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง โอนครั้งที่ ๒๙๑/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 292. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดแม่สอด โอนครั้งที่ ๒๙๒/๖๑ ลว๒๑/๕/๖๑
 293. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ โอนครั้งที่ ๒๙๓/๖๑ ลว ๒๑/๕/๖๑
 294. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงราชบุรี โอนครั้งที่ ๒๙๔/๖๑ ลว ๒๑/๕/๖๑
 295. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนครั้งที่ ๒๙๕/๖๑ ลว ๒๑/๕/๖๑
 296. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๓๐๐/๖๑ ลว ๒๑/๕/๖๑
 297. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ โอนครั้งที่ ๓๐๑/๖๑ ลว ๒๑/๕/๖๑
 298. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง โอนครั้งที่ ๓๐๒/๖๑ ลว ๒๑/๕/๖๑
 299. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โอนครั้งที่ ๓๐๓/๖๑ ลว ๒๑/๕/๖๑
 300. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ โอนครั้งที่ ๓๐๔/๖๑ ลว ๒๑/๕/๖๑
 301. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๒๙๖/๖๑ ลว ๑๓/๕/๖๑
 302. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๒๙๗/๖๑ ลว ๒๓/๕/๖๑
 303. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครปฐม โอนครั้งที่ ๒๙๘/๖๑ ลว ๒๓/๕/๖๑
 304. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๙ โอนครั้งที่ ๒๙๙/๖๑ ลว ๒๓/๕/๖๑
 305. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี โอนครั้งที่ ๓๐๕/๖๑ ลว ๒๓/๕/๖๑
 306. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๑ โอนครั้งที่ ๓๐๖/๖๑ ลว ๒๓/๕/๖๑
 307. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๓๐๗/๖๑ ลว ๒๓/๕/๖๑
 308. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๓๐๘/๖๑ ลว ๒๓/๕/๖๑
 309. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพิจิตร โอนครั้งที่ ๓๑๓/๖๑ ลว ๒๓/๕/๖๑
 310. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โอนครั้งที่ ๓๑๔/๖๑ ลว ๒๓/๕/๖๑
 311. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๓๑๕/๖/ ลว ๒๓/๕/๖๑
 312. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โอนครั้งที่๓๑๖/๖/ ลว ๒๓/๕/๖๑
 313. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๓๐๙/๖๑ ลว ๒๕/๕/๖๑
 314. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี โอนครั้งที่ ๓๑๐/๖/ ลว ๒๕/๕/๖๑
 315. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๖ โอนครั้งที่ ๓๑๑/๖๑ ลว ๒๕/๕/๖๑
 316. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครพนม โอนครั้งที่ ๓๑๒/๖๑ ลว ๒๕/๕/๖๑
 317. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตรัง โอนครั้งที่ ๓๑๗/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 318. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๓๑๘/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 319. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๓๑๙/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 320. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๓๒๐/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 321. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โอนครั้งที่ ๓๒๑/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 322. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู โอนครั้งที่ ๓๒๒/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 323. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี โอนครั้งที่ ๓๒๓/๕/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 324. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงอุดรธานี โอนครั้งที่ ๓๒๔/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 325. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ โอนครั้งที่ ๓๒๕/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 326. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โอนครั้งที่ ๓๒๖/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 327. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ โอนครั้งที่ ๓๒๗/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 328. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โอนครั้งที่ ๓๒๘/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 329. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง โอนครั้งที่ ๓๒๙/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 330. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๓๓๐/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 331. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชัยบาดาล โอนครั้งที่ ๓๓๑/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 332. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โอนครั้งที่ ๓๓๒/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 333. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพัทยา โอนครั้งที่ ๓๓๓/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 334. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดศรีสะเกษ โอนครั้งที่ ๓๓๔/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 335. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงขอนแก่น โอนครั้งที่ ๓๓๕/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 336. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเดชอุดม โอนครั้งที่๓๓๖/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 337. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา โอนครั้งที่ ๓๔๑/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 338. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ โอนครั้งที่ ๑๓๔๒/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 339. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนครั้งที่ ๓๔๓/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 340. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมุกดาหาร โอนครั้งที่ ๓๔๔/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 341. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๓๔๕/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 342. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๓๔๖/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 343. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพิษณุโลก โอนครั้งที่๓๔๗ ลว ๒๘/๕/๖๑
 344. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โอนครั้งที่ ๓๔๘/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 345. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๓๔๙/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 346. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๘ โอน รร ๓๗/๖๑ ปป. ลว ๒๘/๕/๖๑
 347. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โอนครั้งที่ ๓๓๗/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 348. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ โอนครั้งที่ ๓๓๘/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 349. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ โอนครั้งที่ ๓๓๙/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 350. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง โอนครั้งที่ ๓๔๐/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 351. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง โอนครั้งที่ ๓๔๐/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 352. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โอนครั้งที่ ๓๕๐/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 353. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ื๙ โอนครั้งที่ ๓๕๑/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 354. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา โอนครั้งที่ ๓๕๒/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 355. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพล โอนครั้งที่ ๓๕๓/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 356. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญา โอนครั้งที่ ๓๕๔/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 357. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ โอนครั้งที่ ๓๕๕/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 358. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี โอนครั้งที่ ๑๕๕/๖๑
 359. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดทองผาภูมิ โอนครั้งที่ ๓๕๖/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 360. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระโขนง โอนครั้งที่ ๓๕๗/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 361. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๓๕๘/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 362. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด โอนครั้งที่ ๓๕๙/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 363. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม โอนครั้งที่ ๓๖๐/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 364. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โอนครั้งที่ ๓๖๑/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 365. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกาญจนบุรี โอนครั้งที่ ๓๖๒/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 366. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอนครั้งที่ ๓๖๓/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 367. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเพชรบุรี โอนครั้งที่ ๓๖๔/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 368. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง โอนครั้งที่ ๓๖๕/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 369. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนาทวี โอนครั้งที่ ๓๖๖/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 370. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย โอนครั้งที่ ๓๖๗/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 371. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่าน โอนครั้งที่ ๓๖๘/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 372. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดธัญบุรี โอนครั้งที่ ๓๖๙/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 373. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๓๗๐/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 374. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนครั้งที่ ๓๗๑/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 375. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดปราจีนบุรี โอนครั้งที่ ๓๗๒/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 376. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการปะจำศาลจังหวัดยโสธร โอนครั้งที่ ๓๗๓/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 377. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงคำ โอนครั้งที่ ๓๗๔/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 378. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โอนครั้งที่ ๓๗๕/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 379. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โอนครั้งที่ ๓๗๖/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 380. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม โอนครั้งที่ ๓๗๗/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 381. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง โอนครั้งที่ ๓๗๘/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 382. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร โอนครั้งที่ ๓๘๐/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 383. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๓๗๙/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 384. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงพระนครใต้ โอนครั้งที่ ๓๘๑/๖๑ ลว ๑๕/๖/๖๑
 385. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน โอนครั้งที่ ๓๘๒/๖๑ ลว ๑๕/๖/๖๑
 386. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา โอนครั้งที่ ๓๘๔/๖๑ ลว ๑๕/๖/๖๑
 387. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดภูเก็ต โอนครั้งที่ ๓๘๕/๖๑ ลว ๑๕/๖/๖๑
 388. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๓๘๖/๖๑ ลว ๑๕/๖/๖๑
 389. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพัทลุง โอนครั้งที่ ๓๘๗/๖๑ ลว ๑๖/๖/๖๑
 390. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา โอนครั้งที่ ๓๘๘/๖๑ ลว ๑๖/๖/๖๑
 391. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดจันทบุรี โอนครั้งที่ ๓๘๙/๖๑ ลว ๑ต/๖/๖๑
 392. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดฮอด โอนครั้งที่ ๓๙๐/๖๑ ลว ๑๖/๖/๖๑
 393. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๓๙๑/๖๑ ลว ๑๘/๖/๖๑
 394. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล โอนครั้งที่ ๓๙๒/๖๑ ลว ๑๘/๖/๖๑
 395. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี โอนครั้งที่ ๓๘๓/๖๑ ลว ๑๕/๖/๖๑
 396. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระโขนง โอนครั้งที่ ๓๙๓/๖๑ ลว ๑๘/๖/๖๑
 397. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา โอนครั้งที่ ๓๙๔/๖๑ ลว ๒๑/๖/๖๑
 398. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเลย โอนครั้งที่ ๓๙๕/๖๑ ลว ๒๑/๖/๖๑
 399. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๓๙๖/๖๑ ลว ๒๑/๖/๖๑
 400. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครนายก โอนครั้งที่ ๓๙๗/๖๑ ลว ๒๑/๖/๖๑
 401. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี โอนครั้งที่ ๓๙๘/๖๑ ลว ๒๑/๖/๖๑
 402. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก โอนครั้งที่ ๓๙๙/๖๑ ลว ๒๑/๖/๖๑
 403. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง โอนครั้งที่ ๔๐๐/๖๑ ลว ๒๕/๖/๖๑
 404. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ โอนครั้งที่ ๔๐๑/๖๑ ลว ๒๕/๖/๖๑
 405. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๔๐๒/๖๑ ลว ๒๕/๖/๖๑
 406. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๓๘๖/๖๑ ลว ๕/๗/๖๑
 407. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โอนครั้งที่ ๔๐๓/๖๑ ลว ๕/๗/๖๑
 408. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๔๐๔/๖๑ ลว ๕/๗/๖๑
 409. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงเวียงป่าเป้า โอนครั้งที่ ๔๐๕/๖๑ ลว ๕/๗/๖๑
 410. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ โอนครั้งที่ ๔๐๖/๖๑ ลว ๕/๗/๖๑
 411. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดภูเก็ต โอนครั้งที่ ๔๐๗/๖๑ ลว ๕/๗/๖๑
 412. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา โอนครั้งที่ ๔๐๘/๖๑ ลว ๕/๗/๖๑
 413. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกาญจนบุรี โอนครั้งที่ ๔๐๙/๖๑ ลว ๕/๗/๖๑
 414. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ โอนครั้งที่ ๔๑๐/๖๑ ลว ๕/๗/๖๑
 415. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๔๑๑/๖๑ ลว ๕/๗/๖๑
 416. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๔๑๒/๖๑ ลว ๑๗/๗/๖๑
 417. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหว้ดร้อยเอ็ด โอนครั้งที่ ๔๑๓/๖๑ ลว ๑๗/๗/๖๑
 418. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โอนครั้งที่ ๔๑๔/๖๑ ลว ๑๗/๗/๖๑
 419. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ โอนครั้งที่ ๔๑๕/๖๑ ลว ๑๗/๗/๖๑
 420. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๔๑๖/๖๑ ลว ๑๘/๗/๖๑
 421. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๑๗/๖๑ ลว ๑๘/๗/๖๑
 422. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๑๘/๖๑ ลว ๑๘/๗/๖๑
 423. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๔๑๙/๖๑ ลว ๑๘/๗/๖๑
 424. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงชลบุรี โอนครั้งที่ ๔๒๐/๖๑ ลว ๑๘/๗/๖๑
 425. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี โอนครั้งที่ ๔๒๑/๖๑ ลว ๑๘/๗/๖๑
 426. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดบึงกาฬ โอนครั้งที่ ๔๒๒/๖๑ ลว ๑๗/๗/๖๑
 427. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชุมพร โอนครั้งที่ ๔๒๓/๖๑ ลว ๑๘/๗/๖๑
 428. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โอนครั้งที่ ๔๒๔/๖๑ ลว ๑๘/๗/๖๑
 429. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนางรอง โอนครั้งที่ ๔๒๕/๖๑ ลว ๑๘/๗/๖๑
 430. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๔๒๖/๖๑ ลว ๑๘/๗/๖๑
 431. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS โอนครั้งที่ ๔๐๘/๖๑ ลว ๑๘/๗/๖๑
 432. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง โอนครั้งที่ ๔๒๗/๖๑ ลว ๒๓/๗/๖๑
 433. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๔๒๘/๖๑ ลว ๒๓/๗/๖๑
 434. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกระบี่ โอนครั้งที่ ๔๒๙/๖๑ ลว ๒๓/๗/๖๑
 435. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสีคิ้ว โอนครั้งที่ ๔๓๐/๖๑ ลว ๒๓/๗/๖๑
 436. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนราธิวาส โอนครั้งที่ ๔๓๑/๖๑ ลว ๒๓/๗/๖๑
 437. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชลบุรี โอนครั้งที่ ๔๓๒/๖๑ ลว ๒๓/๗/๖๑
 438. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท โอนครั้งที่ ๔๓๓/๖๑ ลว ๒๓/๗/๖๑
 439. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๔๓๔/๖๑ ลว ๒๓/๗/๖๑
 440. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๔๓๕/๖๑ ลว ๒๔/๗/๖๑
 441. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๔๓๖/๖๑ ลว ๒๔/๗/๖๑
 442. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงลพบุรี โอนครั้งที่ ๔๓๗/๖๑ ลว ๒๔/๗/๖๑
 443. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพังงา โอนครั้งที่ ๔๓๘/๖๑ ลว ๒๔/๗/๖๑
 444. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๔๓๕/๖๑ ลว ๒๕/๗/๖๑
 445. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๔๓๖/๖๑ ลว ๒๕/๗/๖๑
 446. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงลพบุรี โอนครั้งที่ ๔๓๗/๖๑ ลว ๒๕/๗/๖๑
 447. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพังงา โอนครั้งที่ ๔๓๘/๖๑ ลว ๒๕/๗/๖๑
 448. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนนทบุรี โอนครั้งที่ ๔๓๙/๖๑
 449. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชัยภูมิ โอนครั้งที่ ๔๔๐/๖๑
 450. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๔๔๑ ลว ๖/๘/๖๑
 451. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร โอนครั้งที่ ๔๔๒/๖๑ ลว ๖/๘/๖๑
 452. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๖ โอนครั้งที่ ๔๔๓/๖๑ ลว ๖/๘/๖๑
 453. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๔๔๔/๖๑ ลว ๖/๘/๖๑
 454. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ื๘ โอนครั้งที่ ๔๔๕/๖๑ ลว ๖/๘/๖๑
 455. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๔๔๖/๖๑ ลว ๖/๘/๖๑
 456. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา โอนครั้งที่ ๔๔๗/๖๑ ลว ๖/๘/๖๑
 457. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร โอนครั้งที่ ๓๘๐/๖๑ ลว ๖/๘/๖๑ (ปรับปรุง)
 458. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โอนครั้งที่ ๔๔๘/๖๑ ลว ๑ถ/๘/๖๑
 459. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๔๔๙/๖๑ ลว ๑๕/๘/๖๑
 460. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๔๕๐/๖๑ ลว ๒๐/๘/๖๑
 461. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ โอนครั้งที่ ๔๕๑/๖๑ ลว ๒๐/๘/๖๑
 462. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMISศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๔๕๒/๖๑ ลว ๒๘/๘/๖๑
 463. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๔๕๓/๖๑ ลว ๕/๙/๖๑
 464. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ โอนครั้งที่ ๔๕๔/๖๑ ลว ๕/๙/๖๑
 465. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดจันทบุรี โอนครั้งที่ ๔๕๕/๖๑ ลว ๕/๙/๖๑
 466. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๔๕๖/๖๑ ลว ๕/๙/๖๑
 467. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ โอนครั้งที่ ๔๕๗/๖๑ ลว ๕/๙/๖๑
 468. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โอนครั้งที่ ๔๕๘/๖๑ ลว ๕/๙/๖๑
 469. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๔๕๙/๖๑ ลว ๕/๙/๖๑
 470. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๔๖๑/๖๑ ลว ๕/๙/๖๑
 471. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๔๖๐/๖๑ ลว ๕/๙/๖๑
 472. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา โอนครั้งที่ ๔๖๒/๖๑ ลว ๑๑/๙/๖๑
 473. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี โอนครั้งที่ ๔๖๓/๖๑ ลว ๑๑/๙/๖๑
 474. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงลำปาง โอนครั้งที่ ๔๖๔/๖๑ ลว ๑๑/๙/๖๑
 475. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดปราจีนบุรี โอนครั้งที่ ๔๖๕/๖๑ ลว ๑๔/๙/๖๑
 476. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดปราจีนบุรี โอนครั้งที่ ๔๖๕/๖๑
 477. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญา โอนครั้งที่ ๔๖๖/๖๑ ลว ๒๐/๙/๖๑
 478. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๔๖๗/๖๑ ลว ๒๐/๙/๖๑
 479. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๔๖๘/๖๑ ลว ๒๐/๙/๖๑
 480. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๔๖๙/๖๑ ลว ๒๐/๙/๖๑
 481. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๔๗๐/๖๑ ลว ๒๐/๙/๖๑
 482. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๔๗๑/๖๑ ลว ๒๐/๙/๖๑
 483. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โอนครั้งที่ ๔๗๒/๖๑ ลว ๒๔/๙/๖๑
 484. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMISสำนักอำนวยการประจำสาลแขวงพระนครเหนือ โอนครั้งที่ ๔๗๓/๖๑ ลว ๒๔/๙/๖๑
 485. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดภูเขียว โอนครั้งที่ ๔๗๔/๖๑ ลว ๒๘/๙/๖๑
 486. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครปฐม โอนครั้งที่ ๔๗๕/๖๑ ลว ๒๘/๙/๖๑
 487. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ โอนครั้งที่ ๔๗๖/๖๑ ลว ๒๘/๙/๖๑
 488. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย โอนครั้งที่ ๔๗๗/๖๑ ลว ๔/๑๐/๖๑
 489. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๔๗๘/๖๑ ลว ๒๙/๑๐/๖๑
โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS 2561 (สำนักงานศาลยุติธรรม)
 1. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑-๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 2. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒-๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 3. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓-๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 4. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 5. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 6. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖-๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 7. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗/๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 8. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘-๖๑ ลว ๒๐/๑๒/๖๐
 9. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๙-๖๑
 10. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๐-๖๑ ลว ๒๗/๑๒/๖๐
 11. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๑-๖๑ ลว ๒๗/๑๒/๖๐
 12. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๒-๖๑ ลว ๒๗/๑๒/๖๐
 13. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๓-๖๑ ลว ๒๗/๑๒/๖๐
 14. SAP โอน ส ๑๓/๖๐
 15. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๔/๖๑ ลว ๔/๑/๖๑
 16. SAP โอน ส ๑๔/๖๑
 17. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๕/๖๑ ลว ๔/๑/๖๑
 18. SAP โอน ส ๑๕/๖๑
 19. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๖/๖๑ ลว ๔/๑/๖๑
 20. SAP โอน ส ๑๖/๖๑
 21. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๗ /๖๑ ลว ๔/๑/๖๑
 22. SAP โอน ส ๑๗/๖๑
 23. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๘/๖๑ ลว ๔/๑/๖๑
 24. SAP โอน ส ๑๘/๖๑
 25. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๙/๖๑ ลว ๔/๑/๖๑
 26. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๐/๖๑ ลว ๑๐/๑/๖๑
 27. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๑/๖๑ ลว ๑๐/๑/๖๑
 28. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๒/๖๑ ลว ๑๐/๑/๖๑
 29. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๓/๖๑ ลว ๑๐/๑/๖๑
 30. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๔/๖๑ ลว ๑๐/๑/๖๑
 31. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๕
 32. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๖ ลว ๑๑/๑/๖๑
 33. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๗ ลว ๑๕/๑/๖๑
 34. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๘ ลว ๒๖/๑/๖๑
 35. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๙ ลว ๒๖/๑/๖๑
 36. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๐ ลว ๒๖/๑/๖๑
 37. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๑ ลว ๒๖/๑/๖๑
 38. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๒ ลว ๒๖/๑/๖๑
 39. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๓ ลว ๑/๒/๖๑
 40. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๔ ลว ๑/๒/๖๑
 41. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๕/๖๑ ลว ๗/๒/๖๑
 42. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๖ ลว ๙/๒/๖๑
 43. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๗/๖๑ ลว ๙/๒/๖๑
 44. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๘/๖๑ ลว ๙/๒/๖๑
 45. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๙/๖๑ ลว ๙/๒/๖๑
 46. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๐/๖๑ ลว ๑๓/๒/๖๑
 47. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๑ ลว ๒๑/๒/๖๑
 48. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๒/๖๑ ลว ๗/๓/๖๑
 49. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๓ ลว ๑๓/๓/๖๑
 50. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๔ ลว ๕/๔/๖๑
 51. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๕ ลว ๕/๔/๖๑
 52. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๖ ลว ๕/๔/๖๑
 53. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๗ ลว ๕/๔/๖๑
 54. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๘ ลว ๑๗/๔/๖๑
 55. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๙ ลว ๑๗/๔/๖๑
 56. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๐ ลว ๑๗/๔/๖๑
 57. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๑/๖๑ ลว ๒๕/๔/๖๑
 58. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๒ ลว ๒๕/๔/๖๑
 59. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๔/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 60. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๕/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 61. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๖/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 62. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๗/๖๑ ลว ๑๘/๕/๖๑
 63. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๘/๖๑ ลว ๒๓/๕/๖๑
 64. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๙/๖๑ ลว ๒๘/๕/๖๑
 65. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๐/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 66. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๒/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 67. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๓/๖๑ ลว ๑๓/๖/๖๑
 68. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๔/๖๑ ลว ๙/๗/๖๑
 69. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๕-๖๑ ลว ๙/๗/๖๑
 70. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๖/๖๑ ลว ๑๘/๗/๖๑
 71. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๗/๖๑ ลว ๑๘/๗/๖๑
 72. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๘/๖๑ ลว ๒๔/๗/๖๑
 73. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๙ ลว ๖/๘/๖๑
 74. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๑ ลว ๖/๘/๖๑
 75. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๐ ลว ๖/๘/๖๑
 76. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๒/๖๑ ลว ๒๘/๘/๖๑
 77. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๓/๖๑ ลว ๒๘/๘/๖๑
 78. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๔/๖๑ ลว ๒๘/๘/๖๑
 79. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๕/๖๑ ลว ๒๘/๘/๖๑
 80. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๖/๖๑ ลว ๒๘/๘/๖๑
 81. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๗/๖๑ ลว ๒๘/๘/๖๑
 82. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๘/๖๑ ลว ๑๑/๙/๖๑
 83. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๙/๖๑ ลว ๑๔/๙/๖๑
 84. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๐/๖๑ ลว ๑๔/๙/๖๑
 85. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๙/๖๑ ลว ๑๗/๙/๖๑
 86. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๐/๖๑ ลว ๑๗/๙/๖๑
 87. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๑/๖๑ ลว ๒๐/๙/๖๑
 88. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๒/๖๑ ลว ๒๐/๙/๖๑
 89. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๓/๖๑ ลว ๒๐/๙/๖๑
 90. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๔/๖๑ ลว ๒๐/๙/๖๑
 91. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๕/๖๑ ลว ๒๐/๙/๖๑
 92. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๖/๖๑ ลว ๒๔/๙/๖๑
 93. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๗/๖๑ ลว ๒๔/๙/๖๑
 94. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๘/๖๑ ลว ๒๔/๙/๖๑
 95. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๙/๖๑ ลว ๒๘/๙/๖๑
 96. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๙๐/๖๑ ลว ๒๘/๙/๖๑
 97. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๙๑/๖๑ ลว ๒๘/๙/๖๑
 98. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๙๒/๖๑ ลว ๒๘/๙/๖๑
ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 2561 ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ
 1. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สิ้นสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
 2. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ณ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐)
 3. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สิ้นสุด ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)
 4. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สิ้นสุด ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
 5. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
 6. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สิ้นสุด ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)
 7. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(สิ้นสุด ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
 8. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สิ้นสุด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
 9. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สิ้นสุด ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
 10. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สิ้นสุด ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
 11. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สิ้นสุด ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑)
โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS 2560 (หน่วยงาน)
 1. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเดชอุดม โอนครั้งที่ ๔๒๙/๕๙
 2. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดภูเขียว โอนครั้งที่ ๔๓๐/๕๙
 3. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๔๓๑/๕๙
 4. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๔๓๒/๕๙
 5. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๔๓๓/๕๙
 6. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา โอนครั้งที่ ๔๓๔/๕๙
 7. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๔๓๕/๕๙
 8. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง โอนครั้งที่ ๔๓๖/๕๙
 9. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนนทบุรี โอนครั้งที่ ๑/๖๐
 10. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดปราจีนบุรี โอนครั้งที่ ๓/๖๐
 11. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โอนครั้งที่ ๔/๖๐
 12. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โอนครั้งที่ ๕/๖๐
 13. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี โอนครั้งที่ ๖/๖๐
 14. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๗/๖๐
 15. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๗ โอนครั้งที่ ๘/๖๐
 16. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๙/๖๐
 17. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๒/๖๐
 18. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๑๐/๖๐
 19. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑ โอนครั้งที่ ๑๑/๖๐
 20. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๑๒/๖๐
 21. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๓/๖๐
 22. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงปทุมวัน โอนครั้งที่ ๑๔/๖๐
 23. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๑๕/๖๐
 24. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๑๖/๖๐
 25. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบรัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โอนครั้งที่ ๑๗/๖๐
 26. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย โอนครั้งที่ ๑๘/๖๐
 27. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๙/๖๐
 28. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลทรัยพ์สินทางปํญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โอนครั้งที่ ๒๐/๖๐
 29. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๒๑/๖๐
 30. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาธนบุรี โอนครั้งที่ ๒๒/๖๐
 31. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำรวยการประจำศาลแขวงดุสิต โอนครั้งที่ ๒๓/๖๐
 32. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๒๔/๖๐
 33. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๒๕/๖๐
 34. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMISสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ โอนครั้งที่ ๒๖/๖๐
 35. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โอนครั้งที่ ๒๗/๖๐
 36. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๒๘/๖๐
 37. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๒๙/๖๐
 38. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงสุพรรณบุรี โอนครั้งที่ ๓๐/๖๐
 39. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๓๑/๖๐
 40. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหัวหิน โอนครั้งที่ ๓๒/๖๐
 41. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ โอนครั้งที่ ๓๓/๖๐
 42. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดทองผาภูมิ โอนครั้งที่ ๓๔/๕๙
 43. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา โอนครั้งที่ ๓๕/๕๙
 44. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๓๖/๖๐
 45. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๓๗/๖๐
 46. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๒โอนครั้งที่ ๓๘/๖๐
 47. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๓๙/๖๐
 48. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ โอนครั้งที่ ๔๐/๖๐
 49. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ โอนครั้งที่ ๔๑/๖๐
 50. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๔๒/๖๐
 51. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ โอนครั้งที่ ๔๓/๖๐
 52. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๔๔/๖๐
 53. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๔๕/๖๐
 54. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดระนอง โอนครั้งที่ ๔๖/๖๐
 55. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง โอนครั้งที่ ๔๗/๖๐
 56. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ โอนครั้งที่ ๔๘/๖๐
 57. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๔๙/๖๐
 58. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงของแก่น โอนครั้งที่ ๕๐/๖๐
 59. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่ โอนครั้งที่ ๕๑/๖๐
 60. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๕๒/๖๐
 61. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา โอนครั้งที่ ๕๓/๖๐
 62. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๕๔/๖๐
 63. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ โอนครั้งที่ ๕๕/๖๐
 64. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๓ โอนครั้งที่ ๕๖/๖๐
 65. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา โอนครั้งที่ ๕๗/๖๐
 66. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๕๘/๖๐
 67. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร โอนครั้งที่ ๕๙/๖๐
 68. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงลำปาง โอนครั้งที่ ๖๐/๖๐
 69. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๖๑/๖๐
 70. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ โอนครั้งที่ ๖๒/๖๐
 71. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชลบุรี โอนครั้งที่ ๖๓/๖๐
 72. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดจันทบุรี โอนครั้งที่ ๖๔/๖๐
 73. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา โอนครั้งที่ ๖๙/๖๐
 74. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตรง โอนครั้งที่ ๖๖/๖๐
 75. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๖๗/๖๐
 76. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๖๘/๖๐
 77. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๖๙/๖๐
 78. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๙ โอนครั้งที่ ๗๐/๖๐
 79. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง โอนครั้งที่ ๗๑/๖๐
 80. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ โอนครั้งที่ ๗๒/๖๐
 81. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท โอนครั้งที่ ๗๓/๖๐
 82. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๗๔/๖๐
 83. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๗๕/๖๐
 84. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๗๖/๖๐
 85. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โอนครั้งที่ ๗๗/๖๐
 86. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ โอนครั้งที่ ๗๘/๖๐
 87. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดยะลา โอนครั้งที่ ๗๙/๖๐
 88. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา โอนครั้งที่ ๘๐/๖๐
 89. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๘๑/๖๐
 90. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ โอนครั้งที่ ๘๒/๖๐
 91. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๘๓/๖๐
 92. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ โอนครั้งที่ ๘๔/๖๐
 93. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ โอนครั้งที่ ๘๕/๖๐
 94. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี โอนครั้งที่ ๘๖/๖๐
 95. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๘๗/๖๐
 96. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๒ โอนครั้งที่ ๘๘/๖๐
 97. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๑ โอนครั้งที่ ๘๙/๖๐
 98. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๙๐/๖๐
 99. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง โอนครั้งที่ ๙๑/๖๐
 100. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๙๒/๖๐
 101. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๙๓/๖๐
 102. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๙๔/๖๐
 103. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โอนครั้งที่ ๙๕/๖๐
 104. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๙๖/๖๐
 105. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๙๗/๖๐
 106. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา โอนครั้งที่ ๙๘/๖๐
 107. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โอนครั้งที่ ๙๙/๖๐
 108. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ โอนครั้งที่ ๑๐๐/๖๐
 109. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๖ โอนครั้งที่ ๑๐๑/๖๐
 110. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๕ โอนครั้งที่ ๑๐๒/๖๐
 111. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๑๐๓/๖๐
 112. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอุทัยธานี โอนครั้งที่ ๑๐๔/๖๐
 113. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดลพบุรี โอนครั้งที่ ๑๐๕/๖๐
 114. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดแม่สะเรียง โอนครั้งที่ ๑๐๖/๖๐
 115. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงสระบุรี โอนครั้งที่ ๑๐๗/๖๐
 116. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๑๐๘/๖๐
 117. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๑๐๙/๖๐
 118. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๑๑๐/๖๐
 119. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๑๑๑/๖๐
 120. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๑๑๒/๖๐
 121. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนครั้งที่ ๑๑๓/๕๙
 122. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ โอนครั้งที่ ๑๑๔/๖๐
 123. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๑๑๕/๖๐
 124. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม โอนครั้งที่ ๑๑๖/๖๐
 125. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดลำปาง โอนครั้งที่ ๑๑๗/๖๐
 126. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๑๑๘/๖๐
 127. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๒ โอนครั้งที่ ๑๑๙/๖๐
 128. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี โอนครั้งที่ ๑๒๐/๖๐
 129. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครปฐม โอนครั้งที่ ๑๒๑/๖๐
 130. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต โอนครั้งที่ ๑๒๒/๖๐
 131. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๑๒๓/๖๐
 132. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงปทุมวัน โอนครั้งที่ ๑๒๔/๖๐
 133. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๑๒๕/๖๐
 134. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๑๒๖/๖๐
 135. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๒๗/๖๐
 136. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี โอนครั้งที่ ๑๒๘/๖๐
 137. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๑๒๙/๖๐
 138. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๑๓๐/๖๐
 139. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๓๑/๖๐
 140. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๑๓๒/๖๐
 141. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โอนครั้งที่ ๑๓๓/๖๐
 142. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๑๓๔/๖๐
 143. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๑๓๕/๖๐
 144. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๑๓๖/๖๐
 145. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โอนครั้งที่ ๑๓๗/๖๐
 146. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๑๓๘/๖๐
 147. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๑๓๙/๖๐
 148. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๑๔๐/๖๐
 149. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงธนบุรี โอนครั้งที่ ๑๔๑/๖๐
 150. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงกลาง โอนครั้งที่ ๑๔๒/๖๐
 151. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตราด โอนครั้งที่ ๑๔๓/๖๐
 152. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ โอนครั้งที่ ๑๔๔/๖๐
 153. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา โอนครั้งที่ ๑๔๕/๖๐
 154. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๑๔๖/๖๐
 155. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๓ โอนครั้งที่ ๑๔๗/๖๐
 156. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๑๔๘/๖๐
 157. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ โอนครั้งที่ ๑๔๙/๖๐
 158. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอ่างทอง โอนครั้งที่ ๑๕๐/๖๐
 159. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนาธิวาส โอนครั้งที่ ๑๕๑/๖๐
 160. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โอนครั้งที่ ๑๕๒/๖๐
 161. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๑๕๓/๖๐
 162. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๑๕๔/๖๐
 163. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๑๕๕/๖๐
 164. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๑๕๘/๖๐
 165. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง โอนครั้งที่ ๑๕๙/๖๐
 166. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดรัตนบุรี โอนครั้งที่ ๑๖๐/๖๐
 167. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๑๖๑/๖๐
 168. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ โอนครั้งที่ ๑๖๒/๖๐
 169. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๑๖๓/๖๐
 170. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ โอนครั้งที่ ๑๔๔/๖๐
 171. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงสระบุรี โอนครั้งที่ ๑๖๔/๖๐
 172. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงทุ่งสง โอนครั้งที่ ๑๖๕/๖๐
 173. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร โอนครั้งที่ ๑๖๖/๖๐
 174. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอุทัยธานี โอนครั้งที่ ๑๖๗/๖๐
 175. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๑๖๘/๖๐
 176. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๑๖๙/๖๐
 177. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดลพบุรี โอนครั้งที่ ๑๗๐/๖๐
 178. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โอนครั้งที่ ๑๗๑/๖๐
 179. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุดรธานี โอนครั้งที่ ๑๕๖/๖๐
 180. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๑๕๗/๖๐
 181. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๑๗๒/๖๐
 182. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพังงา โอนครั้งที่ ๑๗๓/๖๐
 183. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตะกั่วป่า โอนครั้งที่ ๑๗๔/๖๐
 184. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๑๗๕/๖๐
 185. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๑๗๖/๖๐
 186. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร โอนครั้งที่ ๑๗๗/๖๐
 187. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๓ โอนครั้งที่ ๑๗๘/๖๐
 188. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง โอนครั้งที่ ๑๗๙/๖๐
 189. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนนทบุรี โอนครั้งที่ ๑๘๐/๖๐
 190. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๑๘๑/๖๐
 191. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โอนครั้งที่ ๑๘๒/๖๐
 192. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสวรรคโลก โอนครั้งที่ ๑๘๓/๖๐
 193. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๘๔/๖๐
 194. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชลบุรี โอนครั้งที่ ๑๘๕/๖๐
 195. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชลบุรี โอนครั้งที่ ๑๘๖/๖๐
 196. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๑๘๗/๖๐
 197. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ โอนครั้งที่ ๑๘๘/๕๙
 198. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลทรัยพ์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โอนครั้งที่ ๑๘๙/๖๐
 199. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนครั้งที่ ๑๙๐/๖๐
 200. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑ โอนครั้งที่ ๑๙๑/๖๐
 201. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี โอนครั้งที่ ๑๙๒/๖๐
 202. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โอนครั้งที่ ๑๙๓/๖๐
 203. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๑๙๔/๖๐
 204. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๑๙๕/๖๐
 205. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๙๖/๖๐
 206. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิจิตร โอนครั้งที่ ๑๙๗/๖๐
 207. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๑๙๘/๖๐
 208. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๒ โอนครั้งที่ ๑๙๙/๖๐
 209. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดไชยา โอนครั้งที่ ๒๐๐/๖๐
 210. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๒๐๑/๖๐
 211. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๒๐๒/๖๐
 212. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดปราจีนบุรี โอนครั้งที่ ๒๐๓/๖๐
 213. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดทองผาภูมิ โอนครั้งที่ ๒๐๔/๖๐
 214. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดบัวใหญ่ โอนครั้งที่ ๒๐๕/๖๐
 215. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดแพร่ โอนครั้งที่ ๒๐๖/๖๐
 216. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ โอนครั้งที่ ๒๐๗/๖๐
 217. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๒๐๘/๖๐
 218. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๓ โอนครั้งที่ ๒๐๙/๖๐
 219. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๓ โอนครั้งที่ ๒๑๐/๖๐
 220. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเลย โอนครั้งที่ ๒๑๑/๖๐
 221. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญา โอนครั้งที่ ๒๑๒/๖๐
 222. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง โอนครั้งที่ ๒๑๓/๖๐
 223. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๒๑๔/๖๐
 224. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ โอนครั้งที่ ๒๑๕/๖๐
 225. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โอนครั้งที่ ๒๑๖/๖๐
 226. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี โอนครั้งที่ ๒๑๗/๖๐
 227. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา โอนครั้งที่ ๒๑๘/๖๐
 228. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต โอนครั้งที่ ๒๑๙/๖๐
 229. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๒๒๐/๖๐
 230. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงธนบุรี โอนครั้งที่ ๒๒๑/๖๐
 231. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดธัญบุรี โอนครั้งที่ ๒๒๒/๖๐
 232. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๒๓/๖๐
 233. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ โอนครั้งที่ ๒๒๔/๖๐
 234. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๒๒๕/๖๐
 235. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โอนครั้งที่ ๒๒๖/๖๐
 236. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๒๒๗/๖๐
 237. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดภูเขียว โอนครั้งที่ ๒๒๘/๖๐
 238. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดวิเชียรบุรี โอนครั้งที่ ๒๒๙/๖๐
 239. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี โอนครั้งที่ ๒๓๐/๖๐
 240. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ โอนครั้งที่ ๒๓๑/๖๐
 241. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา โอนครั้งที่ ๒๓๒/๖๐
 242. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โอนครั้งที่ ๒๓๓/๖๐
 243. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา โอนครั้งที่ ๒๓๔/๖๐
 244. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาธนบุรี โอนครั้งที่ ๒๓๕/๖๐
 245. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดลำปาง โอนครั้งที่ ๒๓๖/๖๐
 246. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด โอนครั้งที่ ๒๓๗/๖๐
 247. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โอนครั้งที่ ๒๓๘/๖๐
 248. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี โอนครั้งที่ ๒๓๙/๖๐
 249. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ ๗ โอนครั้งที่ ๒๔๐/๖๐
 250. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ โอนครั้งที่ ๒๔๑/๖๐
 251. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๒๔๒/๖๐
 252. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๗ โอนครั้งที่ ๒๔๓/๖๐
 253. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โอนครั้งที่ ๒๔๔/๖๐
 254. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหล่มสัก โอนครั้งที่ ๒๔๕/๖๐
 255. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอนครั้งที่ ๒๔๖/๖๐
 256. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ โอนครั้งที่ ๒๔๗/๖๐
 257. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงอุบลราชธานี โอนครั้งที่ ๒๔๘/๖๐
 258. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดสว่างแดนดิน โอนครั้งที่ ๒๕๐/๖๐
 259. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี โอนครั้งที่ ๒๕๑/๖๐
 260. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี โอนครั้งที่ ๒๕๒/๖๐
 261. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม โอนครั้งที่ ๒๕๓/๖๐
 262. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเดชอดุม โอนครั้งที่ ๒๕๔/๖๐
 263. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง โอนครั้งที่ ๒๕๕/๖๐
 264. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงอุดรธานี โอนครั้งที่ ๒๔๙/๖๐
 265. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โอนครั้งที่ ๒๕๖/๖๐ ลว๒๗/๗/๖๐
 266. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๒๕๗/๖๐ ลว๒๗/๗/๖๐
 267. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี โอนครั้งที่ ๒๕๘/๖๐ ลว ๒๗/๗/๖๐
 268. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดแม่สะเรียง โอนครั้งที่ ๒๕๙/๖๐
 269. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงลพบุรี โอนครั้งที่ ๒๖๐/๖๐
 270. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา โอนครั้งที่ ๒๖๑/๖๐
 271. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชุมแพ โอนครั้งที่ ๒๖๒/๖๐
 272. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตรัง โอนครั้งที่ ๒๖๓/๖๐
 273. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหัวหิน โอนครั้งที่ ๒๖๔/๖๐
 274. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่าน โอนครั้งที่ ๒๖๕/๖๐
 275. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครไทย โอนครั้งที่ ๒๖๖/๖๐
 276. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา โอนครั้งที่ ๒๖๗/๖๐
 277. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม โอนครั้งที่ ๒๖๘/๖๐
 278. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๒๖๙/๖๐
 279. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส โอนครั้งที่ ๒๗๐/๖๐
 280. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี โอนครั้งที่ ๒๗๑/๖๐
 281. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา โอนครั้งที่ ๒๗๒/๖๐
 282. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสกลนคร โอนครั้งที่ ๒๗๓/๖๐
 283. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแม่สอด โอนครั้งที่ ๒๗๔/๖๐
 284. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๒๗๕/๖๐
 285. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี โอนครั้งที่ ๒๗๖/๖๐
 286. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครปฐม โอนครั้งที่ ๒๗๗/๖๐
 287. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี โอนครั้งที่ ๒๗๘/๖๐
 288. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ โอนครั้งที่ ๒๗๙/๖๐
 289. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา โอนครั้งที่ ๒๘๐/๖๐
 290. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โอนครั้งที่ ๒๘๑/๖๐
 291. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครปฐม โอนครั้งที่ ๒๘๒/๖๐
 292. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดราชบุรี โอนครั้งที่ ๒๘๓/๖๐
 293. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ โอนครั้งที่ ๒๘๔/๖๐
 294. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โอนครั้งที่ ๒๘๕/๖๐
 295. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โอนครั้งที่ ๒๘๖/๖๐
 296. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์กาค ๒ โอนครั้งที่ ๒๘๗/๖๐
 297. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โอนครั้งที่ ๒๘๘/๖๐
 298. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๒๘๙/๖๐
 299. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โอนครั้งที่ ๒๙๐/๖๐
 300. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร โอนครั้งที่ ๒๙๑/๖๐
 301. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๒๙๒/๖๐
 302. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โอนครั้งที่ ๒๙๓/๖๐
 303. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย โอนครั้งที่ ๒๙๔/๖๐
 304. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงปทุมวัน โอนครั้งที่ ๒๙๕/๖๐
 305. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๒๙๖/๖๐
 306. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง โอนครั้งที่ ๒๙๗/๖๐
 307. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่ โอนครั้งที่ ๒๙๘/๖๐
 308. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๒๙๙/๖๐ ลว ๑๑ /๐๘/๖๐
 309. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๓๐๐/๖๐ ลว ๑๑/๘/๖๐
 310. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดรัตนบุรี โอนครั้งที่ ๓๐๑/๖๐
 311. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง โอนครั้งที่ ๓๐๒/๖๐ ลว๑๑/๘/๖๐
 312. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาธนบุรี โอนครั้งที่ ๓๐๓/๖๐ ลว ๑๑/๘/๖๐
 313. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๓๐๔/๖๐ ลว ๑๑/๘/๖๐
 314. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ โอนครั้งที่ ๓๐๕/๖๐ ลว ๑๑/๘/๖๐
 315. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเกาะสมุย โอนครั้งที่ ๓๐๖/๖๐ ลว ๑๑/๘/๖๐
 316. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๓๐๗/๖๐ ลว ๑๑/๘/๖๐
 317. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โอนครั้งที่ ๓๐๘/๖๐ ลว ๑๑/๘/๖๐
 318. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ โอนครั้งที่ ๓๐๙/๖๐ ลว ๑๑/๘/๖๐
 319. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง โอนครั้งที่ ๓๑๐/๖๐ ลว ๑๑/๘/๖๐
 320. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๓๑๑/๖๐ ลว ๑๑/๘/๖๐
 321. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๓๑๒/๖๐
 322. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดศรีสะเกษ โอนครั้งที่ ๓๑๓/๖๐ ลว ๑๑/๘/๖๐
 323. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ โอนครั้งที่ ๓๑๔/๖๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 324. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๗ โอนครั้งที่ ๓๑๕/๖๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 325. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๓๑๖/๖๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 326. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โอนครั้งที่ ๓๑๗/๖๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 327. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ โอนครั้งที่ ๓๑๘/๖๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 328. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๑ โอนครั้งที่ ๓๑๙ ลว ๒๒/๘/๖๐
 329. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุโขทัย โอนครั้งที่ ๓๒๐/๖๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 330. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย โอนครั้งที่ ๓๒๑/๖๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 331. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย โอนครั้งที่ ๓๒๑/๖๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 332. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพิมาย โอนครั้งที่ ๓๒๒ ลว ๒๒/๘/๖๐
 333. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน โอนครั้งที่ ๓๒๓/๖๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 334. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โอนครั้งที่ ๓๒๔/๖๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 335. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ โอนครั้งที่ ๓๒๕/๖๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 336. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตาก โอนครั้งที่ ๓๒๖/๖๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 337. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมุกดาหาร โอนครั้งที่ ๓๒๗ ลว ๒๒/๘/๖๐
 338. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โอนครั้งที่ ๓๒๘/๖๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 339. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนครั้งที่ ๓๒๙ ลว ๒๒/๘/๖๐
 340. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๓๓๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 341. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนังานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ โอนครั้งที่ ๓๓๑ ลว ๒๒/๘/๖๐
 342. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ โอนครั้งที่ ๓๓๒/๖๐
 343. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี โอนครั้งที่ ๓๓๓/๖๐
 344. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา โอนครั้งที่ ๓๓๔ ลว ๒๒/๘/๖๐
 345. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงสุพรรณบุรี โอนครั้งที่ ๓๓๕ ลว ๒๒/๘/๖๐
 346. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชัยบาดาล โอนครั้งที่ ๓๓๖ ลว ๒๒/๘/๖๐
 347. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๓๓๗ ลว ๒๒/๘/๖๐
 348. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญา โอนครั้งที่ ๓๓๘ ลว ๒๒/๘/๖๐
 349. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเทิง โอนครั้งที่ ๓๓๙ ลว ๒๒/๘/๖๐
 350. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดทุ่งสง โอนครั้งที่ ๓๔๐ ลว ๒๒/๘/๖๐
 351. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเวียงสระ โอนครั้งที่ ๓๔๑ ลว ๒๒/๗/๖๐
 352. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา โอนครั้งที่ ๓๔๒ ลว ๒๒/๘/๖๐
 353. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๓๔๓ ลว ๒๒/๘/๖๐
 354. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง โอนครั้งที่ ๓๔๔ ลว ๒๒/๘/๖๐
 355. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๓๔๕ ลว ๒๒/๘/๖๐
 356. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๓๔๕ ลว ๒๒/๘/๖๐
 357. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๓๔๖ ลว ๒๒/๘/๖๐
 358. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๓๔๗ ลว ๒๒/๘/๖๐
 359. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๓๔๘ ลว ๒๒/๘/๖๐
 360. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๕ โอนครั้งที่ ๓๔๙ ลว ๒๒/๘/๖๐
 361. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดฝาง โอนครั้งที่ ๓๕๐/๖๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 362. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๓๕๑/๖๐
 363. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนาทวี โอนครั้งที่ ๓๕๒/๖๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 364. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ โอนครั้งที่ ๓๕๓/๖๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 365. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตราด โอนครั้งที่ ๓๕๔/๖๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 366. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง โอนครั้งที่ ๓๕๕/๖๐
 367. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงเวียงป่าเป้า โอนครั้งที่ ๓๕๖/๖๐
 368. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดระนอง โอนครั้งที่ ๓๕๗/๖๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 369. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบุรี โอนครั้งที่ ๓๕๘/๖๐
 370. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง โอนครั้งที่ ๓๕๙/๖๐
 371. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๓๖๐/๖๐
 372. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ โอนครั้งที่ ๓๖๑/๖๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 373. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โอนครั้งที่ ๓๖๒/๖๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 374. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๓๖๓/๖๐
 375. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๓๖๔/๖๐ ลว ๒๕/๘/๙๐
 376. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดธัญบุรี โอนครั้งที่ ๓๖๕ ลว ๒๕/๘/๖๐
 377. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๓๖๖/๖๐
 378. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โอนครั้งที่ ๓๖๗/๖๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 379. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดบึงกาฬ โอนครั้งที่ ๓๖๘ ลว ๒๕/๘/๖๐
 380. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๓๖๙ ลว ๒๕/๘/๖๐
 381. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูล โอนครั้งที่ ๓๗๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 382. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๓๗๑/๖๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 383. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๓๗๒ ลว ๒๕/๘/๖๐
 384. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๓๗๓ ลว ๒๕/๘/๖๐
 385. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๓๗๔/๖๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 386. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๖ โอนครั้งที่ ๓๗๕/๖๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 387. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๓๗๖ ลว ๒๕/๘/๖๐
 388. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย โอนครั้งที่ ๓๗๗ ลว ๒๕/๘/๖๐
 389. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๓๗๘/๖๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 390. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๓๗๙/๖๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 391. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๙ โอนครั้งที่ ๓๘๐ ลว ๒๕/๘/๖๐
 392. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดภูเก็ต โอนครั้งที่ ๓๘๑ ลว ๒๕/๘/๖๐
 393. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนนทบุรี โอนครั้งที่ ๓๘๒ ลว ๒๕/๘/๖๐
 394. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ โอนครั้งที่ ๓๘๓ ลว ๒๕/๘/๖๐
 395. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โอนครั้งที่ ๓๘๔ ลว ๒๕/๘/๖๐
 396. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๓๘๕ ลว ๒๕/๘/๖๐
 397. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง โอนครั้งที่ ๓๘๖ ลว ๒๕/๘/๖๐
 398. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญา โอนครั้งที่ ๓๘๗/๖๐
 399. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ โอนครั้งที่ ๓๘๙/๖๐
 400. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก โอนครั้งที่ ๓๘๘/๖๐
 401. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหลังสวน โอนครั้งที่ ๓๙๐/๖๐
 402. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี โอนครั้งที่ ๓๙๑/๖๐
 403. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี โอนครั้งที่ ๓๙๒/๖๐
 404. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธู์ โอนครั้งที่ ๓๙๓/๖๐
 405. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๓๙๔/๖๐
 406. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย โอนครั้งที่ ๓๙๕/๖๐
 407. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธสรรมประจำภาค ๓ โอนครั้งที่ ๓๙๖/๖๐
 408. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงขอนแก่น โอนครั้งที่ ๓๙๗/๖๐
 409. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โอนครั้งที่ ๓๙๘/๖๐
 410. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอนครั้งที่ ๓๙๙/๖๐
 411. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงพระนครใต้ โอนครั้งที่ ๔๐๐/๖๐
 412. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมหาสารคาม โอนครั้งที่ ๔๐๑/๖๐
 413. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพัทลุง โอนครั้งที่ ๔๐๒/๖๐
 414. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๔๐๓/๖๐
 415. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยโสธร โอนครั้งที่ ๔๐๔/๖๐
 416. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล โอนครั้งที่ ๔๐๕/๖๐
 417. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร โอนครั้งที่ ๔๐๖/๖๐
 418. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครนายก โอนครั้งที่ ๔๐๗/๖๐
 419. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา โอนครั้งที่ ๔๐๘/๖๐
 420. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๔๐๙/๖๐
 421. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โอนครั้งที่ ๔๑๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 422. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกาญจนบุรี โอนครั้งที่ ๔๑๑/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 423. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงชลบุรี โอนครั้งที่ ๔๑๒/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 424. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี โอนครั้งที่ ๔๑๓/๖๐
 425. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง โอนครั้งที่ ๔๑๔/๖๐
 426. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๔๑๕/๖๐
 427. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี โอนครั้งที่ ๔๑๖/๖๐
 428. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๔๑๗/๖๐
 429. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท โอนครั้งที่ ๔๑๘/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 430. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดฮอด โอนครั้งที่ ๔๒๐/๖๐
 431. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอำนาจเจิรญ โอนครั้งที่ ๔๑๙/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 432. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โอนครั้งที่ ๔๒๑/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 433. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี โอนครั้งที่ ๔๒๒/๖๐
 434. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๔๒๓/๖๐
 435. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๔๒๔/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 436. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๔๒๕/๖๐
 437. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระโขนง โอนครั้งที่ ๔๒๖/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 438. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี โอนครั้งที่ ๔๒๗/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 439. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม โอนครั้งที่ ๔๒๘/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 440. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม โอนครั้งที่ ๔๒๘/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 441. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม โอนครั้งที่ ๔๒๘/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 442. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหนองคาย โอนครั้งที่ ๔๒๙/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 443. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๘ โอนครั้งที่ ๔๓๐/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 444. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิจิตร โอนครั้งที่ ๔๓๑/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 445. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๔๓๒/๖๐
 446. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญา โอนครั้งที่ ๔๓๓/๖๐
 447. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๔๓๔/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 448. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โอนครั้งที่ ๔๓๕/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 449. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๔๓๖/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 450. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๔๓๗/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 451. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๔๓๗/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 452. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๙ โอนครั้งที่ ๔๓๘/๖๐ ลว ๑๑/๙/๖๐
 453. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๒๙๖/๖๐
 454. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๔๓๙/๖๐ ลว ๑๓/๙/๖๐
 455. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก โอนครั้งที่ ๔๔๐/๖๐ ลว ๑๓/๙/๖๐
 456. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดภูเก็ต โอนครั้งที่ ๔๔๑/๖๐
 457. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญา โอนครั้งที่ ๔๔๒/๖๐ ลว ๑๓/๙/๖๐
 458. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญา โอนครั้งที่ ๔๔๓/๖๐ ลว ๑๓/๙/๖๐
 459. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๔๔๔/๖๐ ลว ๑๓/๙/๖๐
 460. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๔๔๕/๖๐
 461. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแพ่ง โอนครั้งที่ ๔๔๖/๖๐ ลว ๑๓/๙/๖๐
 462. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๔๔๗/๖๐
 463. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๔๔๘/๖๐ ลว ๑๓/๙/๖๐
 464. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๔๔๙/๖๐
 465. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑ โอนครั้งที่ ๔๕๐/๖๐ ลว ๑๓/๙/๖๐
 466. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร โอนครั้งที่ ๔๕๑/๖๐
 467. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๔๕๒/๖๐
 468. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง โอนครั้งที่ ๔๕๓/๖๐
 469. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงลำปาง โอนครั้งที่ ๔๕๔/๖๐
 470. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดปากพนัง โอนครั้งที่ ๔๕๕/๖๐ ลว ๑๓/๙/๖๐
 471. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๔๕๖/๖๐
 472. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครปฐม โอนครั้งที่ ๔๕๗/๖๐
 473. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๔๕๘/๖๐
 474. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง โอนครั้งที่ ๔๕๙/๖๐
 475. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS โอนครั้งที่ สท ๑๐๕/๖๐ ลว ๒๕/๙/๖๐
 476. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โอนครั้งที่ ๔๖๐/๖๐ ลว ๒๕/๙/๖๐
 477. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงราย (แทนศาลอุทธรณ์) โอนครั้งที่ ๒๙๖/๖๐
 478. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๔๖๑/๖๐ ลว ๒๕/๙/๖๐
 479. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๔๖๒/๖๐ ลว ๒๕/๙/๖๐
 480. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย โอนครั้งที่ ๔๖๓/๖๐
 481. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๔๖๔/๖๐ ลว ๒๕/๙/๖๐
 482. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกาญจนบุรี โอนครั้งที่ ๔๖๕/๖๐ ลว ๒๕/๙/๖๐
 483. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสีคิ้ว โอนครั้งที่ ๔๖๖/๖๐
 484. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๔๖๗/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 485. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๔๖๗/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 486. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี โอนครั้งที่ ๔๖๘/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 487. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงราชบุรี โอนครั้งที่ ๔๖๙/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 488. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๔๗๐/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 489. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๔๗๑/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 490. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๔๗๒/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 491. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม โอนครั้งที่ ๔๗๓/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 492. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โอนครั้งที่ ๔๗๔/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 493. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย โอนครั้งที่ ๔๗๕/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 494. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด โอนครั้งที่ ๔๗๖/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 495. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมุกดาหาร โอนครั้งที่ ๔๗๗/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 496. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๔๗๘/๖๐ ลว ๒จ/๙/๖๐
 497. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๔๗๙/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 498. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ โอนครั้งที่ ๔๘๐/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 499. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๔๘๑/๖๐
 500. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครพนม โอนครั้งที่ ๔๘๒/๖๐ ลว ๒๗/๙/๖๐
 501. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โอนครั้งที่ ๔๘๓/๖๐
 502. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพิมาย โอนครั้งที่ ๔๘๔/๖๐
 503. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๙ โอนครั้งที่ ๔๘๕/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 504. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โอนครั้งที่ ๔๘๖/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 505. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงราชบุรี โอนครั้งที่ ๔๘๗/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 506. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๙ โอนครั้งที่ ๔๘๘/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 507. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญา โอนครั้งที่ ๔๘๙/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 508. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ โอนครั้งที่ ๔๙๐/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 509. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๔๙๑/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 510. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนางรอง โอนครั้งที่ ๔๙๒/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 511. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๔๙๓/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 512. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๔๙๔/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 513. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา โอนครั้งที่ ๔๙๕/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 514. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี โอนครั้งที่ ๔๙๖/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 515. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๔๙๗/๖๐
 516. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดจันทบุรี โอนครั้งที่ ๔๙๘/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 517. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดสว่างแดนดิน โอนครั้งที่ ๔๙๙/๖๐
 518. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ โอนครั้งที่ ๕๐๐/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 519. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ โอนครั้งที่ ๕๐๑/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 520. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๕๐๒/๖๐
 521. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงอุบลราชธานี โอนครั้งที่ ๕๐๓/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 522. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทรณ์ภาค ๕ โอนครั้งที่ ๕๐๔/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 523. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครพนม โอนครั้งที่ ๕๐๕/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 524. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนนทบุรี โอนครั้งที่ ๕๐๖/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 525. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๕๐๗/๖๐ ลว ๒๘/๙/๖๐
 526. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๕๐๘/๖๐
 527. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา โอนครั้งที่ ๕๐๙/๖๐
 528. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑ โอนครั้งที่ ๕๑๐/๖๐
 529. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี โอนครั้งที่ ๕๑๑/๖๐
 530. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๕๑๒/๖๐
 531. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๘ โอนครั้งที่ ๕๑๓/๖๐
 532. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู โอนครั้งที่ ๕๑๔/๖๐
 533. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ โอนครั้งที่ ๕๑๕/๖๐
 534. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๕๑๖/๖๐ ลว ๒๙/๙/๖๐
 535. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชุมพร โอนครั้งที่ ๕๑๗/๖๐
 536. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพล โอนครั้งที่ ๕๑๘/๖๐
 537. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา โอนครั้งที่ ๕๒๐/๖๐ ลว ๒๙/๙/๖๐
 538. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด โอนครั้งที่ ๕๒๑/๖๐ ลว ๒๙/๙/๖๐
 539. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๙ โอนครั้งที่ ๕๒๒/๖๐
 540. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โอนครั้งที่ ๕๒๔/๖๐ ลว ๒๙/๙/๖๐
 541. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๕๒๓/๖๐ ลว ๒๙/๙/๖๐
 542. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๕๒๕/๖๐ ลว ๒๙/๙/๖๐
 543. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย โอนครั้งที่ ๕๒๖/๖๐ ลว ๒๙/๙/๖๐
 544. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โอนครั้งที่ ๕๑๙/๖๐
 545. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย โอนครั้งที่ ๕๒๖/๖๐
 546. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย โอนครั้งที่ ๕๒๗/๖๐
 547. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๕๒๘/๖๐
 548. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๕๒๙/๖๐
 549. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๕๓๐/๖๐
 550. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหนองคาย โอนครั้งที่ ๕๓๑/๖๐
 551. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๕๓๒/๖๐
 552. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงลำปาง โอนครั้งที่ ๕๓๔/๖๐
 553. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๕๓๖/๖๐
 554. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ โอนครั้งที่ ๕๓๗/๖๐
 555. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชลบุรี โอนครั้งที่ ๕๓๘/๖๐
 556. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชลบุรี โอนครั้งที่ ๕๓๙/๖๐
 557. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๕๓๕/๖๐
 558. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๕๔๐/๖๐
 559. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๕๔๑/๖๐
 560. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๕ โอนครั้งที่ ๕๔๒/๖๐
 561. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๕๔๓/๖๐
 562. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี โอนครั้งที่ ๕๔๔
โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS 2560 (สำนักงานศาลยุติธรรม)
 1. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๑/๕๙
 2. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๗/๕๙
 3. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑/๖๐
 4. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒/๖๐
 5. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓-๕/๖๐
 6. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖/๖๐
 7. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗/๖๐
 8. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘/๖๐
 9. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๙/๖๐
 10. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๐/๖๐
 11. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๑/๖๐
 12. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๒/๖๐
 13. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๓/๖๐
 14. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๔ - ๑๕ / ๖๐
 15. SAP โอน ส ๑๔/๖๐
 16. SAP โอน ส ๑๕/๖๐
 17. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๖/๖๐
 18. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๗/๖๐
 19. SAP โอน ส ๑๗/๖๐
 20. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๘/๖๐
 21. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๙/๖๐
 22. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๐/๖๐
 23. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๑
 24. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๒/๖๐
 25. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๓/๖๐
 26. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๔/๖๐
 27. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๕/๖๐
 28. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๖/๖๐
 29. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๗/๖๐
 30. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๘ ลว ๒๘ มิ.ย. ๖๐
 31. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๙ ลว ๒๘ มิ.ย. ๖๐
 32. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๐ ลว ๒๘ มิ.ย. ๖๐
 33. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๑ ลว ๒๘ มิ.ย. ๖๐
 34. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๒/๖๐ ลว ๗/๖/๖๐
 35. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๓/๖๐ ลว ๗/๖/๖๐
 36. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๔/๖๐ ลว ๗/๖/๖๐
 37. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๕/๖๐ ลว ๗/๖/๖๐
 38. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๖/๖๐ ลว ๗/๖/๖๐
 39. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๗/๖๐ ลว ๗/๖/๖๐
 40. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๘/๖๐ ลว ๗/๖/๖๐
 41. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๙/๖๐ ลว ๗/๖/๖๐
 42. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๐ ลว ๗/๖/๖๐
 43. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๑/๖๐ ลว ๗/๖/๖๐
 44. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๒ ลว ๒๒/๘/๖๐
 45. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๓ ลว ๒๒/๘/๖๐
 46. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๔ ลว ๒๒/๘/๖๐
 47. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๕ ลว ๒๒/๘/๖๐
 48. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๖ ลว ๒๒/๘/๖๐
 49. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๗/ ๖๐ ลว ๑๓/๙/๖๐
 50. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๘/๖๐ ลว ๑๓/๙/๖๐
 51. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๙/๖๐ ลว ๑๓/๙/๖๐
 52. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๐/๖๐ ลว ๑๓/๙/๖๐
 53. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๑/๖๐ ลว ๒๕/๙/๖๐
 54. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๒ ลว ๒๘/๙/๖๐
 55. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๓ ลว ๒๘/๙/๖๐
 56. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๔ ลว ๒๘/๙/๖๐
 57. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๕ ลว ๒๘/๙/๖๐
 58. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๖ ลว ๒๘/๙/๖๐
 59. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๗ ลว ๒๘/๙/๖๐
 60. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๘ ลว ๒๘/๙/๖๐
 61. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๑/๖๐ ลว ๒๙/๙/๖๐
 62. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๒/๖๐ ลว ๒๙/๙/๖๐
 63. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๓/๖๐ ลว ๒๙/๙/๖๐
 64. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๔/๖๐ ลว ๒๙/๙/๖๐
 65. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๙/๖๐
 66. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๐/๖๐
 67. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๕/๖๐
 68. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๖/๖๐
ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 2560 ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ
 1. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
 2. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สิ้นสุด ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)
 3. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สิ้นสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
 4. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
 5. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สิ้นสุด ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)
 6. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สิ้นสุด ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
 7. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
 8. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สิ้นสุด ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐)
 9. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สิ้นสุด ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
 10. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สิ้นสุด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
 11. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สิ้นสุด ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
 12. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สิ้นสุด ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
 13. ฐานข้อมูลโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานศาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สิ้นสุด ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐)
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๑๙ (ป) ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระบบบัญชีของหน่วยงานและบัญชีในระบบ GFMIS
๒.๑ ยอดยกไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ตามงบการเงินรวมของสำนักงานศาลยุติธรรม)
 1. ๒.๑.๑ หน่วยงานไม่สังกัดภาค (ส่วนกลาง)
 2. ๒.๑.๒ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ และหน่วยงานในสังกัด
 3. ๒.๑.๓ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ และหน่วยงานในสังกัด
 4. ๒.๑.๔ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ และหน่วยงานในสังกัด
 5. ๒.๑.๕ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ และหน่วยงานในสังกัด
 6. ๒.๑.๖ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ และหน่วยงานในสังกัด
 7. ๒.๑.๗ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ และหน่วยงานในสังกัด
 8. ๒.๑.๘ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และหน่วยงานในสังกัด
 9. ๒.๑.๙ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ และหน่วยงานในสังกัด
 10. ๒.๑.๑๐ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ และหน่วยงานในสังกัด
 11. ๒.๑.๑๑ ศาลแรงงานภาค
 12. ๒.๑.๑๒ อาญาทุจริตภาค
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ \\\"การจัดทำงบการเงินประจำปีในระบบ GFMIS และการโอนครุภัณฑ์ระหว่างกัน\\\" (เอกสารการบรรยาย)
1.1 เอกสารประกอบการบรรยาย
 1. การปิดงวดบัญชี
 2. ข้อคลาดเคลื่อนจากการบันทึกบัญชี
 3. ระบบเบิกจ่่ายเงิน
 4. เบิกเกินส่งคืนและนำส่งค่ารักษาพยาบาลเป็น รด.แผ่นดิน
 5. บันทึกบัญชีค่าจ้างเหมา
 6. กระบวนการเบิกค่าจ้างเหมาโดยมีภาษีและค่าปรับ
 7. ระบบรับนำส่ง
 8. บันทึกบัญชีรับ - นำส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน
 9. กระบวนการนำส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน
 10. การแก้ไข pay in slip
 11. ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
 12. ระบบเบิกจ่ายลูกหนี้เงินยืมนอกงบ
 13. บันทึกบัญชีเบิกหักผลักส่ง
 14. กระบวนการเบิกหักผลักส่ง
 15. กระบวนการโอนขายบิล
 16. Trainning_งบเดือน
 17. Trainning_การปิดบัญชีสิ้นปี
 18. Trainning_งบปี
 19. Trainning_การนำเข้าบช05
 20. การตรวจสอบตาราง Mapping GFMIS รอบ 10 (1)
 21. การตรวจสอบตาราง Mapping GFMIS รอบ 10 (2)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"พัฒนาการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานศาลยุติธรรมสู่ความเป็นมาตรฐานสากล\"
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๕ (ป) ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
การตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๘ (ป) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ติดตามการจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือ ว ๑๘ (ป)
 1. ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๘ (ป)
 2. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๑
 3. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๒
 4. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๓
 5. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๔
 6. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๕
 7. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๖
 8. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๗
 9. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๘
 10. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ภาค ๙
 11. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ ส่วนกลาง
 12. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ อาญาทุจริตภาค
 13. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ ๒๕๖๐ แรงงานภาค
รายการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน แบบไม่มีหนี้ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
แบบฟอร์ม
คู่มือ
เอกสารอื่นๆ
โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS (สำนักงานศาลยุติธรรม)
 1. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑
 2. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒
 3. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓ - ๕
 4. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖
 5. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗
 6. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘
 7. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๙
 8. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๐
 9. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๑
 10. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๒
 11. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๓
 12. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๔
 13. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๕
 14. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๖
 15. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๗
 16. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๘
 17. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๑๙
 18. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๐
 19. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๑
 20. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๒
 21. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๓
 22. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๔
 23. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๕
 24. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๖
 25. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๗
 26. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๘
 27. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๒๙
 28. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๐
 29. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๗
 30. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๑/๕๙
 31. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๑
 32. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๒
 33. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๓
 34. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๔
 35. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๕
 36. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๖
 37. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๗
 38. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๙
 39. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๐
 40. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๑
 41. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๒
 42. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๓
 43. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๔/๕๙
 44. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๕
 45. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๖
 46. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๗
 47. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๔๘ - ๕๐
 48. SAP โอน ส ๔๘/๕๙
 49. SAP โอน ส ๔๙/๕๙
 50. SAP โอน ส ๕๐/๕๙
 51. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๑
 52. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ 52
 53. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๓
 54. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๔
 55. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๕ - ๕๖
 56. SAP โอน ส ๕๕/๕๙
 57. SAP โอน ส ๕๖/๕๙
 58. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๗
 59. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๘
 60. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๕๙ - ๖๐
 61. SAP โอน ส ๕๙/๕๙
 62. SAP โอน ส ๖๐/๕๙
 63. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๑
 64. SAP โอน ส ๖๓/๕๙
 65. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๒ - ๖๓
 66. SAP โอน ส ๖๒/๕๙
 67. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๔
 68. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๕
 69. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๖
 70. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๘
 71. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๖๙
 72. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๐
 73. SAP โอน ส ๗๒/๕๙
 74. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๑ - ๗๒
 75. SAP โอน ส ๗๑/๕๙
 76. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๓
 77. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๔
 78. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๕
 79. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๖
 80. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๗
 81. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๘
 82. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๗๙
 83. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๘๐
โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS (หน่วยงาน)
 1. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนราธิวาส โอนครั้งที่ ๑/๕๙
 2. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนนทบุรี โอนครั้งที่ ๒/๕๙
 3. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ โอนครั้งที่ ๓/๕๙
 4. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ โอนครั้งที่ ๔/๕๙
 5. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๕/๕๙
 6. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๖/๕๙
 7. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ โอนครั้งที่ ๗/๕๙
 8. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๘/๕๙
 9. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเลย โอนครั้งที่ ๙/๕๙
 10. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๑๐/๕๙
 11. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต โอนครั้งที่ ๑๑/๕๙
 12. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๑ โอนครั้งที่ ๑๒/๕๙
 13. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๗ โอนครั้งที่ ๑๓/๕๙
 14. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๑๔/๕๙
 15. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๘ โอนครั้งที่ ๑๕/๕๙
 16. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๓ โอนครั้งที่ ๑๖/๕๙
 17. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ โอนครั้งที่ ๑๗/๕๙
 18. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๑๘/๕๙
 19. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๑๙/๕๙
 20. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๒ โอนครั้งที่ ๒๐/๕๙
 21. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง โอนครั้งที่ ๒๑/๕๙
 22. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ โอนครั้งที่ ๒๒/๕๙
 23. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ โอนครั้งที่ ๒๓/๕๙
 24. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑ โอนครั้งที่ ๒๔/๕๙
 25. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๖ โอนครั้งที่ ๒๕/๕๙
 26. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร โอนครั้งที่ ๒๖/๕๙
 27. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอุทัยธานี โอนครั้งที่ ๒๗/๕๙
 28. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงพระนครใต้ โอนครั้งที่ ๒๘/๕๙
 29. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง โอนครั้งที่ ๒๙/๕๙
 30. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ โอนครั้งที่ ๓๐/๕๙
 31. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๕ โอนครั้งที่ ๓๑/๕๙
 32. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๓๒/๕๙
 33. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๓๓/๕๙
 34. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเลย โอนครั้งที่ ๓๔/๕๙
 35. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาธนบุรี โอนครั้งที่ ๓๕/๕๙
 36. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMISสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๓๖/๕๙
 37. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดพิมาย โอนครั้งที่ ๓๗/๕๙
 38. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส โอนครั้งที่ ๓๘/๕๙
 39. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๓๙/๕๙
 40. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ โอนครั้งที่ ๔๐/๕๙
 41. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุดรธานี โอนครั้งที่ ๔๑/๕๙
 42. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๔๒/๕๙
 43. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง โอนครั้งที่ ๔๓/๕๙
 44. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ โอนครั้งที่ ๔๔/๕๙
 45. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดศรีสะเกษ โอนครั้งที่ ๔๕/๕๙
 46. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตราด โอนครั้งที่ ๔๖/๕๙
 47. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMISศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๔๗/๕๙
 48. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๙๐/๕๙
 49. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเดชอุดม โอนครั้งที่ ๔๒๙/๕๙
 50. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดภูเขียว โอนครั้งที่ ๔๓๐/๕๙
 51. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๔๓๑/๕๙
 52. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๔๓๒/๕๙
 53. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๔๓๓/๕๙
 54. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลทรัพย์สินทางปํญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โอนครั้งที่ ๔๘/๕๙
 55. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี โอนครั้งที่ ๔๙/๕๙
 56. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอนครั้งที่ ๕๐/๕๙
 57. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ โอนครั้งที่ ๕๑/๕๙
 58. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๕๒/๕๙
 59. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๕๓/๕๙
 60. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๕๔/๕๙
 61. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่่าน โอนครั้งที่ ๕๕/๕๙
 62. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดจันทบุรี โอนครั้งที่ ๕๖/๕๙
 63. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ โอนครั้งที่ ๕๗/๕๙
 64. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๕๘/๕๙
 65. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๕๙/๕๙
 66. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๖๐/๕๙
 67. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๖๑/๕๙
 68. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๔ โอนครั้งที่ ๖๒/๕๙
 69. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๖๓/๕๙
 70. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี โอนครั้งที่ ๖๔/๕๙
 71. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอุทัยธานี โอนครั้งที่ ๖๕/๕๙
 72. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู โอนครั้งที่ ๖๖/๕๙
 73. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๖๗/๕๙
 74. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๙ โอนครั้งที่ ๖๘/๕๙
 75. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ โอนครั้งที่ ๖๙/๕๙
 76. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนราธิวาส โอนครั้งที่ ๗๐/๕๙
 77. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๗๑/๕๙
 78. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ โอนครั้งที่ ๗๒/๕๙
 79. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา โอนครั้งที่ ๗๓/๕๙
 80. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๓ โอนครั้งที่ ๗๔/๕๙
 81. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๗๕/๕๙
 82. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดปากพนัง โอนครั้งที่ ๗๖/๕๙
 83. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย โอนครั้งที่ ๗๗/๕๙
 84. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โอนครั้งที่ ๗๘/๕๙
 85. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๗๙/๕๙
 86. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๘๐/๕๙
 87. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดลำปาง โอนครั้งที่ ๘๑/๕๙
 88. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๘๒/๕๙
 89. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงทุ่งสง โอนครั้งที่ ๘๓/๕๙
 90. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โอนครั้งที่ ๘๔/๕๙
 91. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา โอนครั้งที่ ๘๕/๕๙
 92. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีการ โอนครั้งที่ ๘๖/๕๙
 93. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๘๗/๕๙
 94. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โอนครั้งที่ ๘๘/๕๙
 95. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๘๙/๕๙
 96. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ โอนครั้งที่ ๙๐/๕๙
 97. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสวรรคโลก โอนครั้งที่ ๙๑/๕๙
 98. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา โอนครั้งที่ ๙๒/๕๙
 99. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา โอนครั้งที่ ๔๓๔/๕๙
 100. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๔๓๕/๕๙
 101. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดภูเขียว โอนครั้งที่ ๔๓๐/๕๙
 102. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๔๓๑/๕๙
 103. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๔๓๒/๕๙
 104. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๔๓๓/๕๙
 105. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา โอนครั้งที่ ๔๓๔/๕๙
 106. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๙๓/๕๙
 107. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โอนครั้งที่ ๙๔/๕๙
 108. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๙๕/๕๙
 109. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา โอนครั้งที่ ๙๖/๕๙
 110. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร โอนครั้งที่ ๙๗/๕๙
 111. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๙๘/๕๙
 112. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา โอนครั้งที่ ๙๙/๕๙
 113. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๑๐๐/๕๙
 114. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๗ โอนครั้งที่ ๑๐๑/๕๙
 115. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง โอนครั้งที่ ๑๐๒/๕๙
 116. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โอนครั้งที่ ๑๐๓/๕๙
 117. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๑๖๐/๕๙
 118. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอ่างทอง โอนครั้งที่ ๑๐๗/๕๙
 119. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๔ โอนครั้งที่ ๑๐๔/๕๙
 120. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงสุพรรณบุรี โอนครั้งที่ ๑๐๕/๕๙
 121. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๑๐๖/๕๙
 122. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ โอนครั้งที่ ๑๐๘/๕๙
 123. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุดรธานี โอนครั้งที่ ๑๐๙/๕๙
 124. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๑๑๐/๕๙
 125. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โอนครั้งที่ ๑๑๑/๕๙
 126. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอ่างทอง โอนครั้งที่ ๑๐๗/๕๙
 127. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชลบุรี โอนครั้งที่ ๑๑๒/๕๙
 128. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชลบุรี โอนครั้งที่ ๑๑๓/๕๙
 129. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน โอนครั้งที่ ๑๑๔/๕๙
 130. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร โอนครั้งที่ ๑๑๕/๕๙
 131. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหนองคาย โอนครั้งที่ ๑๑๖/๕๙
 132. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสวรรคโลก โอนครั้งที่ ๑๑๗/๕๙
 133. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอุทัยธานี โอนครั้งที่ ๑๑๘/๕๙
 134. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหล่มสัก โอนครั้งที่ ๑๑๙/๕๙
 135. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพังงา โอนครั้งที่ ๑๒๐/๕๙
 136. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โอนครั้งที่ ๑๒๑/๕๙
 137. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง โอนครั้งที่ ๑๒๒/๕๙
 138. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๑๒๓/๕๙
 139. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โอนครั้งที่ ๑๒๔/๕๙
 140. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย โอนครั้งที่ ๑๒๕/๕๙
 141. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงทุ่งสง โอนครั้งที่ ๑๒๖/๕๙
 142. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงเวียงป่าเป้า โอนครั้งที่ ๑๒๗/๕๙
 143. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ โอนครั้งที่ ๑๒๘/๕๙
 144. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๑๒๙/๕๙
 145. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร โอนครั้งที่ ๑๓๐/๕๙
 146. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงลำปาง โอนครั้งที่ ๑๓๑/๕๙
 147. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ โอนครั้งที่ ๑๓๒/๕๙
 148. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๑๓๓/๕๙
 149. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญาธนบุรี โอนครั้งที่ ๑๓๔/๕๙
 150. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดราชบุรี โอนครั้งที่ ๑๓๕/๕๙
 151. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๓๖/๕๙
 152. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี โอนครั้งที่ ๑๓๗/๕๙
 153. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง โอนครั้งที่ ๑๓๘/๕๙
 154. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑ โอนครั้งที่ ๑๓๙/๕๙
 155. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โอนครั้งที่ ๑๔๐/๕๙
 156. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม โอนครั้งที่ ๑๔๑/๕๙
 157. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ โอนครั้งที่ ๑๔๒/๕๙
 158. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานระจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ โอนครั้งที่ ๑๔๓/๕๙
 159. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงอุบลราชธานี โอนครั้งที่ ๑๔๔/๕๙
 160. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา โอนครั้งที่ ๑๔๕/๕๙
 161. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงอุดรธานี โอนครั้งที่ ๑๔๖/๕๙
 162. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โอนครั้งที่ ๑๔๗/๕๙
 163. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๑๔๘/๕๙
 164. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดลำปาง โอนครั้งที่ ๑๔๙/๕๙
 165. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โอนครั้งที่ ๑๕๐/๕๙
 166. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต โอนครั้งที่ ๑๕๑/๕๙
 167. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๑๕๒/๕๙
 168. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชุมพร โอนครั้งที่ ๑๕๓/๕๙
 169. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนราธิวาส โอนครั้งที่ ๑๕๔/๕๙
 170. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนราธิวาส โอนครั้งที่ ๑๕๕/๕๙
 171. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS าสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่าน โอนครั้งที่ ๑๕๖/๕๙
 172. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดระนอง โอนครั้งที่ ๑๕๗/๕๙
 173. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดธัญบุรี โอนครั้งที่ ๑๕๘/๕๙
 174. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ โอนครั้งที่ ๑๕๙/๕๙
 175. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา โอนครั้งที่ ๑๖๑/๕๙
 176. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๑๖๒/๕๙
 177. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ โอนครั้งที่ ๑๖๓/๕๙
 178. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โอนครั้งที่ ๑๖๔/๕๙
 179. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๑๖๕/๕๙
 180. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๑๖๖/๕๙
 181. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง โอนครั้งที่ ๑๖๗/๕๙
 182. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง โอนครั้งที่ ๑๖๘/๕๙
 183. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนนทบุรี โอนครั้งที่ ๑๖๙/๕๙
 184. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMISสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๒ โอนครั้งที่ ๑๗๐/๕๙
 185. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบุรี โอนครั้งที่ ๑๗๑/๕๙
 186. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเลย โอนครั้งที่ ๑๗๒/๕๙
 187. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชัยบาดาล โอนครั้งที่ ๑๗๓/๕๙
 188. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี โอนครั้งที่ ๑๗๔/๕๙
 189. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดวิเชียรบุรี โอนครั้งที่ ๑๗๕/๕๙
 190. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๙ โอนครั้งที่ ๑๗๖/๕๙
 191. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โอนครั้งที่ ๑๗๗/๕๙
 192. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง โอนครั้งที่ ๑๗๘/๕๙
 193. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๑๗๙/๕๙
 194. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMISสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๑๘๐/๕๙
 195. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี โอนครั้งที่ ๑๘๑/๕๙
 196. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี โอนครั้งที่ ๑๘๒/๕๙
 197. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๑๖๐/๕๙
 198. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดลพบุรี โอนครั้งที่ ๑๘๓/๕๙
 199. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๕ โอนครั้งที่ ๑๘๔/๕๙
 200. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๑๘๕/๕๙
 201. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ โอนครั้งที่ ๑๘๖/๕๙
 202. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย โอนครั้งที่ ๑๘๗/๕๙
 203. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงปทุมวัน โอนครั้งที่ ๑๘๘/๕๙
 204. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตราด โอนครั้งที่ ๑๘๙/๕๙
 205. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล โอนครั้งที่ ๑๙๑/๕๙
 206. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี โอนครั้งที่ ๑๙๒/๕๙
 207. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดไชยา โอนครั้งที่ ๑๙๓/๕๙
 208. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตะกั่วป่า โอนครั้งที่ ๑๙๔/๕๙
 209. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงราชบุรี โอนครั้งที่ ๑๙๕/๕๙
 210. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดรัตนบุรี โอนครั้งที่ ๑๙๖/๕๙
 211. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนางรอง โอนครั้งที่ ๑๙๗/๕๙
 212. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โอนครั้งที่ ๑๙๘/๕๙
 213. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา โอนครั้งที่ ๑๙๙/๕๙
 214. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงลพบุรี โอนครั้งที่ ๒๐๐/๕๙
 215. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๒๐๑/๕๙
 216. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม โอนครั้งที่ ๒๐๒/๕๙
 217. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดบัวใหญ่ โอนครั้งที่ ๒๐๓/๕๙
 218. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๒๐๔/๕๙
 219. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเดชอุดม โอนครั้งที่ ๒๐๕/๕๙
 220. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก โอนครั้งที่ ๒๐๖/๕๙
 221. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ โอนครั้งที่ ๒๐๗/๕๙
 222. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา โอนครั้งที่ ๒๐๘/๕๙
 223. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โอนครั้งที่ ๒๐๙/๕๙
 224. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี โอนครั้งที่ ๒๑๐/๕๙
 225. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๒๑๑/๕๙
 226. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๒ โอนครั้งที่ ๒๑๒/๕๙
 227. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครไทย โอนครั้งที่ ๒๑๓/๕๙
 228. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด โอนครั้งที่ ๒๑๔/๕๙
 229. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ โอนครั้งที่ ๒๑๕/๕๙
 230. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ โอนครั้งที่ ๒๑๖/๕๙
 231. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี โอนครั้งที่ ๒๑๗/๕๙
 232. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดแม่สะเรียง โอนครั้งที่ ๒๑๘/๕๙
 233. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูล โอนครั้งที่ ๒๑๙/๕๙
 234. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดภูเขียว โอนครั้งที่ ๒๒๐/๕๙
 235. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท โอนครั้งที่ ๒๒๑/๕๙
 236. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา โอนครั้งที่ ๒๒๒/๕๙
 237. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๒๒๓/๕๙
 238. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานปรจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โอนครั้งที่ ๒๒๔/๕๙
 239. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๒๒๕/๕๙
 240. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด โอนครั้งที่ ๒๒๖/๕๙
 241. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่ โอนครั้งที่ ๒๒๗/๕๙
 242. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมหาสารคาม โอนครั้งที่ ๒๒๘/๕๙
 243. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ โอนครั้งที่ ๒๒๙/๕๙
 244. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง โอนครั้งที่ ๒๓๐/๕๙
 245. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๒๓๑/๕๙
 246. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โอนครั้งที่ ๒๓๒/๕๙
 247. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๒๓๓/๕๙
 248. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก โอนครั้งที่ ๒๓๔/๕๙
 249. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ โอนครั้งที่ ๒๓๕/๕๙
 250. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๒๓๖/๕๙
 251. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี โอนครั้งที่ ๒๓๗/๕๙
 252. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครปฐม โอนครั้งที่ ๒๓๘/๕๙
 253. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ โอนครั้งที่ ๒๓๙/๕๙
 254. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๒๔๐/๕๙
 255. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา โอนครั้งที่ ๒๔๑/๕๙
 256. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดสว่างแดนดิน โอนครั้งที่ ๒๔๒/๕๙
 257. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตรัง โอนครั้งที่ ๒๔๓/๕๙
 258. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอนครั้งที่ ๒๔๔/๕๙
 259. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดปราจีนบุรี โอนครั้งที่ ๒๔๕/๕๙
 260. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๒๔๘/๕๙
 261. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงชลบุรี โอนครั้งที่ ๒๔๙/๕๙
 262. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสกลนคร โอนครั้งที่ ๒๕๐/๕๙
 263. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดปากพนัง โอนครั้งที่ ๒๕๑/๕๙
 264. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา โอนครั้งที่ ๒๕๒/๕๙
 265. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหัวหิน โอนครั้งที่ ๒๕๓/๕๙
 266. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โอนครั้งที่ ๒๕๔/๕๙
 267. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครปฐม โอนครั้งที่ ๒๕๕/๕๙
 268. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๒๕๖/๕๙
 269. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร โอนครั้งที่ ๒๕๗/๕๙
 270. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร โอนครั้งที่ ๒๕๗/๕๙
 271. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๒๕๘/๕๙
 272. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โอนครั้งที่ ๒๕๙/๕๙
 273. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงธนบุรี โอนครั้งที่ ๒๔๖/๕๙
 274. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี โอนครั้งที่ ๒๔๗/๕๙
 275. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอาญากรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๑๙๐/๕๙
 276. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โอนครั้งที่ ๒๖๐/๕๙
 277. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระแก้ว โอนครั้งที่ ๓๐๙/๕๙
 278. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมุกดาหาร โอนครั้งที่ ๒๖๑/๕๙
 279. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระโขนง โอนครั้งที่ ๒๖๒/๕๙
 280. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระโขนง โอนครั้งที่ ๒๖๓/๕๙
 281. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครพนม โอนครั้งที่ ๒๖๔/๕๙
 282. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเกาะสมุย โอนครั้งที่ ๒๖๕/๕๙
 283. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๒๖๖/๕๙
 284. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร โอนครั้งที่ ๒๗๖/๕๙
 285. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๒๖๘/๕๙
 286. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ โอนครั้งที่ ๒๖๙/๕๙
 287. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๒๗๐/๕๙
 288. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โอนครั้งที่ ๒๗๑/๕๙
 289. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โอนครั้งที่ ๒๗๒/๕๙
 290. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดหลังสวน โอนครั้งที่ ๒๗๓/๕๙
 291. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี โอนครั้งที่ ๒๗๔/๕๙
 292. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๒๗๕/๕๙
 293. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โอนครั้งที่ ๒๗๖/๕๙
 294. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี โอนครั้งที่ ๒๗๗/๕๙
 295. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชัยภูมิ โอนครั้งที่ ๒๗๘/๕๙
 296. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแพ่งธนบุรี โอนครั้งที่ ๒๗๙/๕๙
 297. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดแพร่ โอนครั้งที่ ๒๘๐/๕๙
 298. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โอนครั้งที่ ๒๘๑/๕๙
 299. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิจิตร โอนครั้งที่ ๒๘๒/๕๙
 300. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดศรีสะเกษ โอนครั้งที่ ๒๘๓/๕๙
 301. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๒๘๔/๕๙
 302. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก โอนครั้งที่ ๒๘๕/๕๙
 303. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โอนครั้งที่ ๒๘๖/๕๙
 304. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย โอนครั้งที่ ๒๘๗/๕๙
 305. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๒๘๘/๕๙
 306. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลล้มละลายกลาง โอนครั้งที่ ๒๘๙/๕๙
 307. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ โอนครั้งที่ ๒๙๐/๕๙
 308. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๒๙๑/๕๙
 309. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง โอนครั้งที่ ๒๙๒/๕๙
 310. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๒๙๓
 311. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๒๙๔/๕๙
 312. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โอนครั้งที่ ๒๙๕/๕๙
 313. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส โอนครั้งที่ ๒๙๖/๕๙
 314. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสีคิ้ว โอนครั้งที่ ๒๙๗/๕๙
 315. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเทิง โอนครั้งที่ ๒๙๘/๕๙
 316. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงขอนแก่น โอนครั้งที่ ๒๙๙/๕๙
 317. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๓๐๐/๕๙
 318. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๓๐๑/๕๙
 319. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๓ โอนครั้งที่ ๓๐๒/๕๙
 320. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา โอนครั้งที่ ๓๐๓/๕๙
 321. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดยะลา โอนครั้งที่ ๓๐๔/๕๙
 322. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โอนครั้งที่ ๓๐๕/๕๙
 323. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพัทลุง โอนครั้งที่ ๓๐๖/๕๙
 324. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา โอนครั้งที่ ๓๐๗/๕๙
 325. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุโขทัย โอนครั้งที่ ๓๐๘/๕๙
 326. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๓๑๐/๕๙
 327. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนครั้งที่ ๓๑๑/๕๙
 328. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑ โอนครั้งที่ ๓๑๒/๕๙
 329. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ โอนครั้งที่ ๓๑๓/๕๙
 330. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โอนครั้งที่ ๓๑๔/๕๙
 331. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานกลาง โอนครั้งที่ ๓๑๕/๕๙
 332. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๓ โอนครั้งที่ ๓๑๖/๕๙
 333. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โอนครั้งที่ ๓๑๗/๕๙
 334. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๓๑๘/๕๙
 335. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๓๑๙/๕๙
 336. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา โอนครั้งที่ ๓๒๐/๕๙
 337. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โอนครั้งที่ ๓๒๑/๕๙
 338. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเียงสระ โอนครั้งที่ ๓๒๒/๕๙
 339. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง โอนครั้งที่ ๓๒๓/๕๙
 340. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดมีนบุรี โอนครั้งที่ ๓๒๔/๕๙
 341. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๓๒๖/๕๙
 342. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๓๒๗/๕๙
 343. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดจันทบุรี โอนครั้งที่ ๓๒๘/๕๙
 344. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอนครั้งที่ ๓๒๙/๕๙
 345. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ภาค 7 โอนครั้งที่ ๓๓๐/๕๙
 346. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๓๓๒/๕๙
 347. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงทุ่งสง โอนครั้งที่ ๓๓๑/๕๙
 348. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โอนครั้งที่ ๓๘/๕๙
 349. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๓๒๕/๕๙
 350. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตลิ่งชัน โอนครั้งที่ ๓๓๓/๕๙
 351. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๓๓๔/๕๙
 352. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดภูเก็ต โอนครั้งที่ ๓๓๕/๕๙
 353. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดภูเก็ต โอนครั้งที่ ๓๓๖/๕๙
 354. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ โอนครั้งที่ ๓๓๗/๕๙
 355. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยโสธร โอนครั้งที่ ๓๓๘/๕๙
 356. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ โอนครั้งที่ ๔๑๔/๕๙
 357. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๓๓๙/๕๙
 358. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ โอนครั้งที่ ๓๔๐/๕๙
 359. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ โอนครั้งที่ ๓๔๑/๕๙
 360. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยโสธร โอนครั้งที่ ๓๔๒/๕๙
 361. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ โอนครั้งที่ ๓๔๓/๕๙
 362. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแรงงานภาค ๘ โอนครั้งที่ ๓๔๔/๕๙
 363. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพล โอนครั้งที่ ๓๔๕/๕๙
 364. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โอนครั้งที่ ๓๔๖/๕๙
 365. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดทุ่งสง โอนครั้งที่ ๓๔๗/๕๙
 366. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง โอนครั้งที่ ๒๙๒/๕๙
 367. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดฮอด โอนครั้งที่ ๓๔๘/๕๙
 368. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๓๔๙/๕๙
 369. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครนายก โอนครั้งที่ ๓๕๐/๕๙
 370. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๓๕๑/๕๙
 371. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โอนครั้งที่ ๓๕๒/๕๙
 372. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอนครั้งที่ ๓๕๓/๕๙
 373. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี โอนครั้งที่ ๓๕๔/๕๙
 374. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกาญจนบุรี โอนครั้งที่ ๓๕๕/๕๙
 375. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๓๕๖/๕๙
 376. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง โอนครั้งที่ ๓๕๘/๕๙
 377. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเดชอุดม โอนครั้งที่ ๔๒๙/๕๙
 378. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โอนครั้งที่ ๓๕๙/๕๙
 379. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๓๖๐/๕๙
 380. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๓๖๑/๕๙
 381. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงสระบุรี โอนครั้งที่ ๓๖๒/๕๙
 382. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๓๖๓/๕๙
 383. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๓๖๔/๕๙
 384. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๓๖๕/๕๙
 385. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๓๖๖/๕๙
 386. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดพังงา โอนครั้งที่ ๓๖๗/๕๙
 387. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๒โอนครั้งที่ ๓๖๘/๕๙
 388. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โอนครั้งที่ ๓๖๙/๕๙
 389. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู โอนครั้งที่ ๓๗๐/๕๙
 390. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๓๗๑/๕๙
 391. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสวรรคโลก โอนครั้งที่ ๓๗๒/๕๙
 392. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โอนครั้งที่ ๓๗๓/๕๙
 393. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๓ โอนครั้งที่ ๓๗๔/๕๙
 394. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๓๗๕/๕๙
 395. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ โอนครั้งที่ ๓๗๖/๕๙
 396. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง โอนครั้งที่ ๓๗๗/๕๙
 397. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMISสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง โอนครั้งที่ ๓๗๘/๕๙
 398. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดตาก โอนครั้งที่ ๓๗๙/๕๙
 399. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดปากพนัง โอนครั้งที่ ๓๘๐/๕๙
 400. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๓๘๑/๕๙
 401. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๓๘๒/๕๙
 402. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดอุทัยธานี โอนครั้งที่ ๓๘๓/๕๙
 403. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา โอนครั้งที่ ๓๘๔/๕๙
 404. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่ โอนครั้งที่ ๓๘๕/๕๙
 405. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิจิตร โอนครั้งที่ ๓๘๖/๕๙
 406. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๓๘๗/๕๙
 407. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โอนครั้งที่ ๓๘๘/๕๙
 408. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๓๘๙/๕๙
 409. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โอนครั้งที่ ๓๙๐/๕๙
 410. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดกาญจนบุรี โอนครั้งที่ ๓๙๑/๕๙
 411. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๓๙๒/๕๙
 412. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดทุ่งสง โอนครั้งที่ ๓๙๓/๕๙
 413. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ โอนครั้งที่ ๓๙๔/๕๙
 414. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงพระนครใต้ โอนครั้งที่ ๓๙๕/๕๙
 415. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๑๗๙/๕๙
 416. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสมุทรปราการ โอนครั้งที่ ๓๐๑/๕๙
 417. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดจันทบุรี โอนครั้งที่ ๓๒๘/๕๙
 418. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดธัญบุรี โอนครั้งที่ ๓๙๖/๕๙
 419. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๒ โอนครั้งที่ ๓๙๗/๕๙
 420. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา โอนครั้งที่ ๓๙๘/๕๙
 421. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงนครสวรรค์ โอนครั้งที่ ๓๙๙/๕๙
 422. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครบครัวจังหวัดราชบุรี โอนครั้งที่ ๔๐๐/๕๙
 423. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ ๔๐๑/๕๙
 424. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๑ โอนครั้งที่ ๔๐๒/๕๙
 425. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โอนครั้งที่ ๔๐๓/๕๙
 426. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โอนครั้งที่ ๔๐๔/๕๙
 427. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลแขวงชลบุรี โอนครั้งที่ ๔๐๕/๕๙
 428. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ด โอนครั้งที่ ๔๐๖/๕๙
 429. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม โอนครั้งที่ ๔๐๗/๕๙
 430. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ ๔๐๘/๕๙
 431. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๔๐๙/๕๙
 432. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดชัยบาดาล โอนครั้งที่ ๔๑๐/๕๙
 433. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMISศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โอนครั้งที่ ๔๑๑/๕๙
 434. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลอุทธรณ์ โอนครั้งที่ ๔๑๒/๕๙
 435. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๔๑๓/๕๙
 436. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดนครปฐม โอนครั้งที่ ๔๑๕/๕๙
 437. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนครั้งที่ ๔๑๖/๕๙
 438. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสีคิ้ว โอนครั้งที่ ๔๑๗/๕๙
 439. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๓ โอนครั้งที่ ๓๐๒/๕๙
 440. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๓๒๖/๕๙
 441. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ โอนครั้งที่ ๔๑๘/๕๙
 442. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลฎีกา โอนครั้งที่ ๔๑๙/๕๙
 443. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โอนครั้งที่ ๔๒๐/๕๙
 444. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๒ โอนครั้งที่ ๔๒๑/๕๙
 445. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี โอนครั้งที่ ๔๒๒/๕๙
 446. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย โอนครั้งที่ ๔๒๓/๕๙
 447. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โอนครั้งที่ ๔๒๔/๕๙
 448. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลแขวงนครศรีธรรมราช โอนครั้งที่ ๔๒๕/๕๙
 449. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดภูเก็ต โอนครั้งที่ ๔๒๖/๕๙
 450. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS สำนักงานประจำศาลจังหวัดเกาะสมุย โอนครั้งที่ ๔๒๗/๕๙
 451. โอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ศาลจังหวัดเชียงราย โอนครั้งที่ ๔๒๘/๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด